نویسنده = فاطمه پور رجبی
ویژگی‌های روان‌سنجی پرسش‌نامه ترس از ارتفاع کوهن در ورزشکاران

دوره 2، شماره 1، مرداد 1402، صفحه 15-28

10.22034/mmbj.2023.54306.1024

نصور احمدی؛ بهروز عبدلی؛ فاطمه حافظی؛ فاطمه پور رجبی