تماس با ما

آدرس دفتر نشریه: 

استان آذربایجان شرقی، تبریز، خیابان 29 بهمن، دانشگاه تبریز، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، گروه رفتار حرکتی و روانشناسی ورزشی. 

اطلاعات تماس:   33393384 -009841

فکس:  33356008-009841

ایمیل نشریه : mmbj@tabrizu.ac.ir


CAPTCHA Image