لیست داوران

نام

 

نام خانوادگی

 

مدرک

 

درجه علمی

 

تخصص

 

آدرس پابلونز

مالک

 

احمدی

 

Ph.D.

 

Associate Professor

 

انگیزشی ورزشی،  آموزش تربیت بدنی، تربیت بدنی کودکان با ناتوانایی های ویژه

 

 

مهتا

 

اسکندرنژاد

 

Ph.D.

 

Associate Professor

 

 

 

 

محمدتقی

 

اقدسی

 

Ph.D.

 

Professor

 

روان شناسی یادگیری حرکتی

 

 

بهزاد

 

بهزادنیا

 

Ph.D.

 

Assistant Professor

 

انگیزش و بهزیستی

 

Publons

امیر

 

دانا

 

Ph.D.

 

Associate Professor

 

روانشناسی ورزشی، ورزش همگانی، رفتار حرکتی

 

 

جلال

 

دهقانی زاده

 

Ph.D.

 

Assistant Professor

 

 

 

 

ربابه

 

رستمی

 

Ph.D.

 

Associate Professor

 

Motor development and Learning

 

 

رزا

 

رهاوی  عزآبادی

 

Ph.D.

 

Assistant Professor

 

آموزش و یادگیری

 

 

سیدحجت

 

زمانی ثانی

 

Ph.D.

 

Associate Professor

 

 

 

 

معصومه

 

زمانلو

 

Ph.D.

 

Assistant Professor

 

Neurosciences

 

 

امیر

 

شمس

 

Ph.D.

 

Assistant Professor

 

 

 

 

شیلا

 

صفوی همامی

 

Ph.D.

 

Assistant Professor

 

رشد ویادگیری حرکتی

 

 

مژگان

 

معمار مقدم

 

Ph.D.

 

Assistant Professor

 

اختلالات عصب رشدی و شناختی و حرکتی کودکان

 

 

احمدرضا

 

موحدی

 

Ph.D.

 

Professor

 

رشد حرکتی، یادگیری حرکتی، کنترل حرکتی، روانشناسی ورزش، اختلالات رشدی، روانشناسی فیزیولوژیک

 

 

فاطمه

 

نعمتی

 

Ph.D.

 

Assistant Professor

 

Personality, development, learining

 

 

سیدمحمدکاظم

 

واعظ موسوی

 

Ph.D.

 

Professor

 

روان شناسی ورزشی، رفتار حرکتی