اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

مهتا اسکندرنژاد

رفتارحرکتی دانشیار رفتار حرکتی، گروه رفتار حرکتی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزش، دانشگاه تبریز، تبریز، آذربایجان شرقی، ایران

asatid.tabrizu.ac.ir/fa/pages/default.aspx?eskandarnejad
m.eskandarnejadtabrizu.ac.ir
041-33393249
0000-0002-2136-0465

h-index: 8  

سردبیر

محمدتقی اقدسی

رفتار حرکتی استاد رفتار حرکتی، گروه رفتار حرکتی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزش، دانشگاه تبریز، تبریز، آذربایجان شرقی، ایران

asatid.tabrizu.ac.ir/fa/pages/default.aspx?aghdasi
mt_aghdasitabrizu.ac.ir
041-33393250
0000-0001-8921-1856

h-index: 14  

مدیر داخلی

بهزاد بهزادنیا

رفتار حرکتی استادیار رفتار حرکتی، گروه رفتار حرکتی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزش، دانشگاه تبریز، تبریز، آذربایجان شرقی، ایران

faculty.tabrizu.ac.ir/behzadnia/fa
behzadniatabrizu.ac.ir
33393384 -041
0000-0001-6875-451X

h-index: 13  

اعضای هیات تحریریه

زینب خانجانی

روانشناسی استادروانشناسی، گروه روانشناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه تبریز، تبریز، آذربایجان شرقی، ایران

asatid.tabrizu.ac.ir/fa/pages/default.aspx?khanjani
zeynabkhanjanitabrizu.ac.ir
0000-0003-0238-0441

h-index: 11  

ربابه رستمی

رفتار حرکتی دانشیار رفتار حرکتی، گروه تربیت بدنی ،دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی ،دانشگاه شیراز،شیراز، ایران

edp.shirazu.ac.ir/~rostami
rostamishirazu.ac.ir
0000-0001-7769-714X

h-index: 8  

سیدحجت زمانی ثانی

رفتار حرکتی دانشیار رفتار حرکتی، گروه رفتار حرکتی ، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی ، دانشگاه تبریز، تبریز، آذربایجان شرقی، ایران

asatid.tabrizu.ac.ir/fa/pages/default.aspx?h.zamani
h.zamanitabrizu.ac.ir
0000-0001-7276-5289

h-index: 12  

حمیدرضا طاهری

رفتار حرکتی استاد رفتار حرکتی، گروه آموزشی رفتار حرکتی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه فردوسی مشهد،مشهد، ایران

hamidtaheri.profcms.um.ac.ir/index.php?mclang=fa-IR
hamidtaherium.ac.ir
0000-0002-0878-604X

h-index: 15  

علیرضا فرنام

دکترای تخصصی بالینی، روانپزشک استاد روانپزشکی، گروه روان پزشکی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز ، آذربایجان شرقی، ایران

medfac.tbzmed.ac.ir/?PageID=498&ID=180&BasesID=3
farnamatbzmed.ac.ir
0000-0002-6985-6961

h-index: 19  

حسن محمدزاده

رفتار حرکتی استاد رفتار حرکتی، گروه رفتار حرکتی و مدیریت ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه ارومیه، ارومیه ، آذربایجان غربی، ایران

facultystaff.urmia.ac.ir/Site/CV.aspx?STID=115&Ln=fa
h.mohammadzadehurmia.ac.ir
0000-0002-6060-1479

h-index: 10  

احمدرضا موحدی

رفتار حرکتی استاد رفتار حرکتی، گروه رفتار حرکتی و مدیریت ورزش، دانشکده علوم ورزشی،دانشگاه اصفهان،اصفهان،ایران

spr.ui.ac.ir/a.movahedi
a.movahedispr.ui.ac.ir
0000-0002-2313-4752

h-index: 16  

سید محمدکاظم واعظ موسوی

روانشناسی ورزشی استاد روانشناسی ورزشی،گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی ،دانشگاه جامع امام حسین (ع)، تهران ، ایران

mohammadvaezmousavichmail.ir
0000-0002-2606-0816

h-index: 18  

کارشناس نشریه

فرشته گل زاده

دانشگاه تبریز

mgolzadeh64yahoo.com

اعضای هیات تحریریه بین المللی

Hayri Ertan

Electrophysiology Department of Sports Neuroscience, University of Türkiye

hayriertangmail.com

Florian Heilmann

Cognitive psychology in sports Scientific Slaft Member Martin-Luther University Halle Witenberg

florian.heilmannsport.uni-halle.de

ویراستار

سعید شکری

رفتار حرکتی دانشگاه تبریز

saeedshokri1991gmail.com