راهنمای نویسندگان

تعارض منافع مقاله ارسالی به نشریه ذهن، حرکت، و رفتار مطابق با موارد ذکر شده در زیر باید آماده شود. بدیهی است، مقالاتی که خارج از فرمت مشخص شده به نشریه ارسال شوند، وارد روند داوری نخواهند شد. از فرمت آماده برای ارسال مقاله استفاده کنید. برای دریافت فایل اینجا را کلیک کنید.

1- اصولی کلی:

1-1- آیین نگارش زبان فارسی به­ طور کامل رعایت شده و از به کار بردن کلمات خارجی که معادل‌های دقیق و رسایی در زبان فارسی دارند، خودداری شود.

2-1- مقاله­ ارسالی به­ طور همزمان برای سایر نشریات و همایشها ارسال نگردد.

3-1- نوع مقالات پذیرفته شده شامل مقالات اصیل باشد.

2- نحوه­ تنظیم مقالات:

1-2- صفحه­ اول شامل : عنوان مقاله، نام و نام خانوادگی نویسندگان، درجه­ علمی، گروه آموزشی و آدرس دقیق نویسنده یا نویسندگان، تلفن و دورنگار و آدرس پست الکترونیکی نویسنده­ مسئول، خلاصه فارسی  و کلمات کلیدی باشد. خلاصه­ فارسی مقاله از 250 کلمه   بیشتر نباشد.

2-2- صفحه دوم شامل : عنوان مقاله، نام و نام خانوادگی نویسندگان، درجه­ علمی، گروه آموزشی و آدرس دقیق نویسنده یا نویسندگان، تلفن و دورنگار و آدرس پست الکترونیکی نویسنده­ مسئول، چکیده انگلیسی و کلمات کلیدی باشد.  چکیده انگلیسی از 350 کلمه بیشتر نباشد. 

3-2- صفحه سوم شامل : چکیده بلند انگلیسی (extended abstract) (1000 کلمه ای) به همراه کلمات کلیدی باشد (این قسمت بعد از پذیرش علمی نشریه خواهد بود).

4-2- بدنه اصلی مقاله بایستی شامل موارد زیر باشد:

1-4-2-  مقدمه:بیان مسأله و هدف آن با مروری بر بررسی‌های ادبیات پژوهش.

2-4-2- روش پژوهش: شرح دقیق طرح پژوهش، مواد و روش­ها، جامعه­ آماری و نمونه و روش­ های تحلیل آماری به کار گرفته شده.

3-4-2-یافته‌های پژوهش: شرح کامل یافته‌های پژوهش.

4-4-2- نتیجه گیری:شامل شرح نکات مهم یافته‌ها، مقایسه­ آن با یافته‌های حاصل از مطالعات دیگر، توجیه و تفسیر موارد مشترک و موارد اختلاف، بیان کاربرد احتمالی یافته‌ها، نتیجه‌گیری و ارایه­ پیشنهادهای حاصل از یافته‌های تحقیق.

5-4-2- تشکر (اختیاری): اگر کسانی به­ طور غیرمستقیم در انجام پژوهش دخالت داشته‌اند، در انتهای مقاله از آنان قدردانی به ­عمل آید.

5-2- منابع: ذکر و نحوه­ تنظیم منابع به روش APA می‌باشد.

6-2- عکس­ها، نمودارها و جداول مربوط دارای عنوان و شماره باشد. عنوان و شماره جداول در بالا و عنوان و شماره تصاویر و نمودارها در پایین ارایه شود.

3- هیأت تحریریه­ مجله در قبول یا عدم­ قبول و یا اصلاح مقاله (با تأیید مؤلف) آزاد و از پس دادن مقاله و ملحقات آن معذور است.

4- مسئولیت صحت مطالب درج شده به عهده­ نویسنده یا نویسندگان می‌باشد.

5- استفاده از مندرجات نشریه با ذکر کامل ماخذ آزاد است.

 


 

فایلهای مورد نیاز جهت ارسال مقالات (فایل های مربوطه بایستی توسط نویسندگان محترم امضا و ارسال گردد):  

فرم تعهد نامه

فرم تعارض منافع

فرم کپی رایت

فرم مشخصات نویسندگان

فایل راهنمای ارسال مقاله (فایل ورد)