اهداف و چشم انداز

چشم انداز

نشریه «ذهن، حرکت و رفتار» نشریه ای علمی با هدف انتشار مقاله‌های علمی- پژوهشی و مروری- تحلیلی در حیطه های رفتاری، حرکتی، ورزشی و علوم روانشناسی و روانشناختی در بهبود سلامت جامعه است.

اهداف

  • انتشار نتایج پژوهش های محققین داخلی و خارجی
  • تبادل دستاوردهای متخصصین و تجربیات آنان بر پایه پژوهشهای معتبر
  • ایجاد و توسعه ارتباطات علمی بین پژوهشگران و مراکز علمی ـ پژوهشی
  • کمک به ارتقای سطح دانش علمی در هر سه حیطه ذهن، حرکت و رفتار
  • تلاش در جهت رفع نیازهای علمی و تحقیقاتی کشور
  • تلاش برای معرفی محققین و پژوهشگران به پایگاههای اطلاعاتی بین‌المللی
  • کمک به ایجاد ارتباط میان متخصصان و پژوهشگران  ایرانی و بین‌المللی