فرایند پذیرش مقالات

فرایند داوری و پذیرش مقالات نشریه

نشریه «ذهن، حرکت و رفتار» نشریه‌ای است که در راستای همگامی با استانداردهای نشر بین‌المللی بنای آن بر داوری همتراز و دسترسی آزاد گذاشته شده است. در همین راستا این نشریه رویۀ داوری دوسوناشناس (دوسوکور) را برگزیده است. بدین شکل که نه نویسنده از هویت داوری مطلع می‌شود و نه داور از نام و نشان نویسنده(گان) آگاهی می‌یابد. این امر موجب می‌شود که داوری صرفاً به شکل علمی و به دور از هرگونه پیش‌داوری و غرض‌ورزی صورت بگیرد. آثار تبت شده در سیستم در صورت هم‌راستا بودن با حوزۀ تخصصی مجله و متناسب بودن با غالب استاندارد تعیین شده از سوی مجله برای داوری ارسال می‌گردد و در صورت تأیید نهایی سردبیر وارد روند چاپ می‌شود.

نشریه «ذهن، حرکت و رفتار» به بالاترین استانداردهای بررسی همتایان و همترازان متعهد است. نشریه «ذهن، حرکت و رفتار» با احترام به قوانین اخلاق در نشریات، تابع قوانین، سیاست‌ها و دستورالعمل‌های کمیته بین‌المللی اخلاق  نشر (COPE) است و از آیین‌نامۀ اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی پیروی می‌نماید. در برخورد با موارد احتمالی سوءرفتار و سلب اعتبار از آیین‌نامه کمیته مذکور تبعیت می‌کند.
    تمامی مقاله‌های دریافتی تحت یک فرایند داوری و بررسی همتایان دوسوکور قرار می‌گیرند تا از کیفیت روش‌شناسی و استدلال پژوهشی مقاله اطمینان حاصل شود. پس از ارسال مقاله توسط نویسنده(گان) در سامانه مدیریت مجله، مقاله در درجه اول  توسط دفتر نشریه، کارشناس نشریه و سردبیر (حداکثر یک هفته) مورد بررسی و مطالعه قرار می‌گیرد. بنابراین، خواهشمند است دستورالعمل‌ها و راهنمای نویسندگان را به دقت مطالعه نماید و مقاله را بر اساس راهنمای نویسندگان در بخش فارسی، آماده کنید و سپس آن را ارسال نمایید. پس از ارزیابی اولیه مقاله توسط مدیر اجرائی نشریه، در صورت موافقت سردبیر در مرحله اول، مقاله برای ارزیابی و داوری خدمت داوران محترم ارسال می‌گردد. فرایند داوری و پذیرش مقالات نشریه «ذهن، حرکت و رفتار» به شکل زیر است:
1. دریافت مقاله از طریق وبگاه نشریه و اعلام دریافت کمتر  
2. ارسال مقاله به اعضای هیئت تحریریه یا دبیر تخصصی
3. بررسی مقاله در جلسه هیئت تحریریه، بررسی برخط که نتیجه آن به شکل زیر است:
      الف. رد مقاله در جلسه هیئت تحریریه به دلیل در اولویت نبودن
      ب. عدم انطباق با محتوا و حوزۀ کار مجله
      ج.کیفیت پایین و ... که به همراه دلایل مربوط، به اطلاع نویسنده می‌رسد.
4. در نظر گرفتن اصلاحات اولیه (قبل از داوری) برای مقاله که به نویسندگان گرامی ارائه خواهد شد تا پس از اعمال اصلاحات مورد نظر هیئت تحریریه (در صورت تأیید)، به داوری ارسال شود.
5.  ارسال مقال به داوران (حداقل 2 تا 3 داور)
6. دریافت نتایج داوری که به سه صورت است:
      الف. منفی
      ب. مثبت
      ج. اصلاحات
7. ارجاع نتایج داوری به اعضای هیئت تحریریه برای بررسی داوری‌ها و تصمیم‌گیری، که سه نتیجه را در بر خواهد داشت:
      الف. رد مقاله به دلیل رد داوری‌ها (دو داوری منفی)
      ب. ارسال به داور سوم (یک داوری منفی و یک اصلاحات)
      ج. ارسال به نویسنده برای اعمال اصلاحات (دو اصلاح داوری)
8. دریافت اصلاحات از نویسندگان
9. ارسال اصلاحات اعمال شدة نویسنده به داوران محترم تطبیقی که سه نتیجه را در پی خواهد داشت:
      الف. رد اصلاحات
      ب. پذیرش
      ج. اصلاحات مجدد
      که به سه شکل زیر عمل خواهد شد:
          الف. اصلاحات مجدداً به نویسندگان برای اعمال عودت داده می‌شود.
          ب. در صورت اعمال کلیه اصلاحات پذیرش صادر می‌شود.
          ج. مقاله به دلیل عدم اعمال اصلاحات مطابق نظر داوران تطبیقی رد خواهد شد