مقایسه سلامت جسمانی و روانی زنان شهرتبریز، شهرستان‌ها و روستاهای حومه در استان آذربایجان شرقی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار،گروه رفتارحرکتی،دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی،دانشگاه تبریز،تبریز،ایران

2 دانشجوی دکتری،گروه رفتارحرکتی،دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی،دانشگاه تبریز،تبریز،ایران

3 کارشناس ارشد،گروه رفتارحرکتی،دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی،دانشگاه تبریز،تبریز،ایران

چکیده

هدف پژوهش حاضر مقایسه سلامت جسمانی، روانی زنان در شهر تبریز، شهرستان‌ها و روستاهای استان آذربایجان شرقی می‌باشد. جامعه آماری پژوهش را کلیه زنان در دامنه سنی 25 تا 64 سال استان آذربایجان شرقی تشکیل می‌دهند. نمونه آماری پژوهش با استفاده از نمونه‌گیری خوشه‌ای و از تعداد کل زنان استان آذربایجان شرقی با توزیع جغرافیایی به 5 منطقه مرکزی، شمال غرب، شمال شرق، جنوب غرب و جنوب شرق تقسیم و تعداد 384 نفر با کمک جدول مورگان تعیین گردید. یافته‌های پژوهش نشان داد میزان سلامت جسمی و روانی زنان، در شهر تبریز، شهرستان‌ها و روستاهای استان تفاوت معنادار است. سلامت جسمانی و روانی زنان در روستاهای استان از زنان شهر تبریز و زنان شهرستان‌های استان از کیفیت بالاتری برخوردار است (001/0 p<). زنان شهر تبریز و زنان شهرستان‌های استان از سلامت جسمانی یکسانی برخوردار هستند (99/0p<) و در زمینه سلامت روانی زنان شهرستان‌های استان نسبت به زنان شهر تبریز از کیفیت بالاتری برخوردار هستند (001/0p<). بر اساس نتایج تحقیق می‌توان گفت که کیفیت زندگی در روستاها و شهرهای کوچک استان آذربایجان شرقی به‌مراتب نسبت به شهر بزرگ تبریز در وضعیت مطلوب‌تری قرار دارند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Comparison of physical and mental health of women in Tabriz, cities and suburbs in East Azarbaijan province

نویسندگان [English]

  • Mahta Eskandarnejad 1
  • Zahra Hoseinzadeh 2
  • Safiyeh Ebrahimi 3
1 Associate Professor, Department of Motor Behavior, Faculty of Physical Education and Sport Science.Unicersity of Tabriz,Tabriz,Iran.
2 Phd Student, Department of Motor Behavior, Faculty of Physical Education and Sport Science.Unicersity of Tabriz,Tabriz,Iran.
3 Master of Science, Department of Motor Behavior, Faculty of Physical Education and Sport Science.Unicersity of Tabriz,Tabriz,Iran.
چکیده [English]

The aim of this study was to compare the physical and mental health of women in Tabriz, cities and villages of East Azerbaijan province. The statistical population of the present study included all women in the age range of 25 to 64 years in East Azerbaijan province. The statistical sample of the present study, including 384 women, was divided into 5 central, northwestern, northeastern, southwestern and southeastern regions using cluster sampling method and based on geographical distribution using the Morgan table. The results of study showed that the levels of physical and mental health of women in the city of Tabriz, counties and villages of the province were significantly different. The physical and mental health of women in the villages of the province had higher quality compared to women of Tabriz city and counties of the province (P<0/001). The women of Tabriz city and the women of counties of the province had the same physical health (P<0/99), but in the mental health area, the women of counties of the province had a higher quality compared to women of Tabriz city (P<0/001). Based on the results of the research, it can be stated that the quality of life in women living in villages and counties of East Azarbaijan province is far better than that of women living in Tabriz city.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Physical Health
  • Mental Health
  • City
  • County
  • Village
 
Abdi, F., Rahnemaei, F. A., Shojaei, P., Afsahi, F., & Mahmoodi, Z. (2021). Social determinants of mental health of women living in slum: a systematic review. Obstetrics & Gynecology Science, 64(2), 143-155. DOI: https://doi.org/10.5468/ogs.20264
Fraser,G. (2005). Changing place:Theimpact ofruralrestructuring onmentalhealth inAustralia. Journalofhealthandplace, No. 11,pp. 157-171. https://doi.org/10.1016/j.healthplace.2004.03.003
Galateau-Salle, F., Churg, A., Roggli, V., Travis, W. D., & for Tumors, W. H. O. C. (2016). The 2015 World Health Organization classification of tumors of the pleura: advances since the 2004 classification. Journal of Thoracic Oncology, 11(2), 142-154. https://doi.org/10.1016/j.jtho.2015.11.005
Lindau, S. T., Laumann, E. O., Levinson, W., & Waite, L. J. (2003). Synthesis of scientific disciplines in pursuit of health: The interactive biopsychosocial model. Perspectives in biology and medicine46(3 Suppl), S74.doi: 10.1353/pbm.2003.0055
MogadamTabrizi, F. (2006). Investigating the factors affecting the mental health status of women working in Urmia. Quarterly Journal of the School of Nursing and Midwifery, 3(3), 93-100. (in Persian).