اثر بخشی تمرینات حلقه کنترل باز و بسته بر تعادل ایستا و پویای کودکان دارای اختلال نارسایی توجه و بیش فعالی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار،گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، همدان ،ایران

2 استادیار ، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، همدان ،ایران

چکیده

کودکان دارای اختلال نارسایی توجه و بیش فعالی دارای مشکلات تعادل هستند. هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر تمرینات حلقه کنترل باز و بسته بر تعادل ایستا و پویای کودکان دارای اختلال نارسایی توجه و بیش فعالی بود. این پژوهش از نوع نیمه تجربی بود. جامعه آماری پژوهش حاضر تمامی کودکان 10 تا 12 ساله مبتلا به اختلال نارسایی توجه و بیش فعالی شهر کرمانشاه بود. آزمودنیهای این پژوهش 30 دختر بودند که به صورت داوطلبانه در پژوهش شرکت کردند. در ابتدا ویژگیهای پیکر‌سنجی و آزمونهای تعادل ایستا و پویای کودکان ثبت شد. سپس آزمودنی‌ها به طور تصادفی در دو گروه تمرینات حلقه کنترل باز و بسته گمارده شدند. شرکت‌کنندگان هر دو گروه به مدت 12 هفته و سه جلسه یک ساعته در هفته برنامه تمرینی مربوط به خود را انجام دادند. جهت بررسی فرضیه های پژوهش از آزمون تحلیل کوواریانس استفاده شد. نتایج نشان داد شرکت در فعالیت‌های حرکتی حلقه کنترل بسته در مقایسه با شرکت در فعالیت های حرکتی حلقه کنترل باز باعث بهبود معنادار تعادل ایستا با چشم بسته شد (001p<). از طرف دیگر تمرینات حلقه کنترل باز تاثیر معناداری در بهبود تعادل پویای کودکان دارای اختلال نارسایی توجه و بیش فعالی نسبت به تمرینات حلقه کنترل بسته داشت (001p<). در نتیجه انجام تمرین حرکتی حلقه کنترل بسته سبب بهبود تعادل ایستا شد در حالیکه تمرینات حلقه کنترل باز جهت ارتقای تعادل پویای کودکان دارای اختلال نارسایی توجه و بیش فعالی بهتر از تمرینات حلقه کنترل بسته بود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The effectiveness of open and closed loop control exercises on static and dynamic balance in children with attention deficit hyperactivity disorder

نویسندگان [English]

  • mohammad jalilvand 1
  • Elaheh Azadian 2
1 Assistant Professor, Department of Physical Education and Sports Sciences, Faculty of Humanities, Islamic Azad University, Hamedan, Iran.
2 Assistant Professor of Motor Behavior, Department of Physical Education and Sports Sciences, Hamedan Branch, Islamic Azad University, Hamedan, Iran
چکیده [English]

Children with attention deficit / hyperactivity disorder have balance problems. The aim of this study was to investigate the effect of open and closed loop control exercises on static and dynamic balance in children with attention deficit hyperactivity disorder. This study was a quasi-experimental study. The statistical population of the present study was all children aged 10 to 12 years- with attention deficit hyperactivity disorder in Kermanshah. The subjects of this study were 30 girls who participated in the study voluntarily. Initially, Anthropometric characteristics and static and dynamic balance of children were recorded. Subjects were then randomly assigned to two groups of open and closed loop control exercises. Participants in both groups performed their training program for 12 weeks and three one-hour sessions per week. To test the research hypotheses analysis of covariance was used. The results showed that Participation in closed loop control exercise compared to participation in open loop control exercise significantly improved static balance with closed eyes (p <001). On the other hand, open loop control exercise compared to closed loop control exercise had a significant effect on improving dynamic balance in children with attention deficit hyperactivity disorder (p <001). As a result, performing closed loop control movement exercise improved static balance, while open loop control exercises were better than closed loop control exercises to promote dynamic balance in children with attention deficit hyperactivity disorder.
 
 


کلیدواژه‌ها [English]

  • Attention Deficit Hyperactivity Disorder
  • Open loop control
  • closed loop control
  • Static Balance
  • Dynamic Balance