پیش‎بینی شادکامی و سلامت روان دبیران تربیت‌‎بدنی براساس سرسختی ذهنی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار،گروه آموزشی تربیت بدنی، دانشکده علوم انسانی،دانشگاه سمنان،سمنان،ایران

2 کارشناس ارشد،گروه آموزشی تربیت بدنی،دانشکده علوم انسانی،دانشگاه سمنان،سمنان،ایران

چکیده

سرسختی‌ذهنی می‌تواند برای هر فرد متناسب با جنسیت، شغل و سطح عملکرد، متفاوت باشد و اینکه افراد در طول زندگی می‌توانند سرسختی متفاوتی داشته باشند. مطالعه حاضر با هدف پیش‌بینی شادکامی و سلامت روان دبیران تربیت‌بدنی استان سمنان براساس سرسختی ذهنی انجام گرفت.در این مطالعه توصیفی همبستگی، از بین تمامی دبیران تربیت‌بدنی زن و مرد در استان سمنان، تعداد 137 دبیر به-صورت در دسترس برای شرکت در مطالعه حاضر انتخاب شدند. با توجه به اپیدمی بیماری کرونا، پرسشنامه شادکامی آکسفورد، پرسشنامه سلامت‌روان و پرسشنامه سرسختی ذهنی به‌صورت آنلاین طراحی و لینک آن ازطریق ابزارهای ارتباط جمعی در دسترس شرکت کنندگان قرار گرفت. داده‌های جمع‌آوری شده با استفاده از رگرسیون گام به گام، ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل واریانس چندمتغیری تحلیل شد.خرده مقیاس‌های کنترل و پایداری از سرسختی ذهنی، 3/35 درصد شادکامی دبیران زن و 4/26 درصد شادکامی دبیران مرد استان سمنان را پیش‌بینی می‌کنند. همچنین خرده مقیاس‌ پایداری سرسختی ذهنی، 3/38 درصد سلامت روان دبیران زن و 4/20 درصد سلامت روان دبیران مرد را پیش‌بینی می‌کند. علاوه بر این، بین شادکامی با شکایت جسمانی، اضطراب، پرخاشگری و نمره کل اختلالات سلامت روان ‏دبیران زن تربیت بدنی ارتباط منفی و معنی‌داری وجود دارد. همچنین، بین شادکامی با اضطراب و ‏پرخاشگری دبیران مرد تربیت بدنی ارتباط منفی و معنی‌داری وجود دارد.‏ بین شادکامی و سلامت روان دبیران تربیت‌بدنی زن و مرد تفاوت ‏معنی‌داری مشاهده نگردید.‏به‌طور کلی نتایج مطالعه حاضر بر اهمیت مولفه‌های سرسختی ذهنی، شادکامی و سلامت‌روان دبیران زن و مرد تربیت‌بدنی تاکید دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Predict the happiness and mental health of physical education teachers based on mental toughness

نویسندگان [English]

  • Behrouz Golmohammadi 1
  • Valiollah Kashani 1
  • Vajiheh Mahdiei 2
1 Associate Professor, Department of Physical Education , Faculty of Human Sciences, Sport Sciences Department, Semnan State University, Semnan, Iran
2 Master of Science, Department of Physical Education , Faculty of Human Sciences, Sport Sciences Department, Semnan State University, Semnan, Iran
چکیده [English]

Mental toughness can be different for each person according to gender, job and performance level, and people can have different toughness throughout their life. The present study was conducted with the aim of predicting happiness and mental health of physical education teachers in Semnan province based on mental toughness.In this descriptive correlational study, among all male and female physical education teachers in Semnan province, 137 teachers were selected as available to participate in the present study. Due to the Corona epidemic, Oxford happiness questionnaire, mental health questionnaire and mental toughness questionnaire were designed online and their link was made available to the participants through mass communication tools. The collected data were analyzed using stepwise regression, Pearson's correlation coefficient and multivariate analysis of variance.The control and stability subscales of mental toughness predict 35.3% happiness of female teachers and 26.4% happiness of male teachers in Semnan province. Also, the mental toughness stability subscale predicts 38.3% of female teachers' mental health and 20.4% of male teachers' mental health. In addition, there is a negative and significant relationship between happiness and physical complaints, anxiety, aggression and the total score of mental health disorders of female physical education teachers. Also, there is a negative and significant relationship between happiness and anxiety and aggression of male physical education teachers. No significant difference was observed between happiness and mental health of male and female physical education teachers. ‎In general, the results of the present study emphasize the importance of the components of mental toughness, happiness and mental health of male and female physical education teachers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Happiness
  • Mental Health
  • Mental Toughness
  • Physical Education Techers