اثربخشی تمرینات ذهن آگاهی (MSPE) بر اضطراب رقابتی و بهبود عملکرد بسکتبالیست‌ها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری،گروه رفتار حرکتی، دانشکده تربیت بدنی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

2 استاد،گروه رفتار حرکتی، دانشکده تربیت بدنی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 استادیار،گروه آسیب شناسی و حرکات اصلاحی، دانشکده تربیت بدنی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

4 استادیار،گروه روانشناسی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

ورزش و به‌طور ویژه رقابت‌های ورزشی، موجب بروز اضطراب در ورزشکاران می‌شوند. هدف از پژوهش حاضر تعیین تاثیر مداخله ذهن‌آگاهی بر پاسخ اضطراب رقابتی و عملکرد ورزشکاران در مهارت پرتاب آزاد بسکتبال بود. روش مطالعه حاضر نیمه تجربی با طرح پیش‌آزمون- پس‌آزمون با گروه کنترل بود. از میان بسکتبالیست‌های جوان شهر تهران با دامنه سنی 19 الی 23 سال، 24 ورزشکار در این پژوهش شرکت کردند که به شکل تصادفی در دو گروه تجربی و کنترل جای گرفتند. گروه تجربی به مدت 6 جلسه، پروتکل بهبود عملکرد ورزشی ذهن‌آگاه را انجام دادند و در گروه کنترل هیچ مداخله‌ای انجام نگرفت. داده‌ها از طریق پرسشنامه‌های اضطراب حالتی- رقابتی و اضطراب صفتی- رقابتی و مقیاس سه‌ارزشی آزمون شوت بسکتبال ایفرد جمع‌آوری گشته و با استفاده از آزمون‌های تحلیل کوواریانس تک متغیری و چندمتغیری تحلیل شدند. نتایج نشان داد مداخله ذهن‌آگاهی باعث کاهش اضطراب رقابتی و بهبود عملکرد ورزشی در ورزشکاران رشته بسکتبال می‌شود. بر اساس یافته‌های پژوهش می‌توان گفت که مداخلات ذهن‌آگاهی یکی از روش‌های موثر در بهبود عملکرد ورزشکاران می‌باشد و مربیان و روانشناسان ورزشی می‌توانند از این تمرینات به عنوان روشی ساده و کم هزینه به منظور کاهش اضطراب و بهبود عملکرد ورزشکاران استفاده نمایند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Effect of Mindfulness training (MSPE) on Competitive Anxiety and enhancement of Performance in Basketball Players

نویسندگان [English]

  • mozhgan fallah 1
  • Rasoul Hemayattalab 2
  • Yousef Moghadas Tabrizi 3
  • Hassan gharayagh Zandi 4
1 PhD student, motor behavior group, faculty of physical education, Tabriz University, Tabriz, Iran
2 Professor, Department of Movement Behavior, Faculty of Physical Education, University of Tehran, Tehran, Iran
3 Assistant Professor, Department of Pathology and Corrective Movements, Faculty of Physical Education, University of Tehran, Tehran, Iran
4 Assistant Professor, Department of Sports Psychology, Faculty of Physical Education, University of Tehran, Tehran, Iran
چکیده [English]

Sports and specially sport competitions cause anxiety in athletes. The aim of this study was to determine the effect of mindfulness intervention on competitive anxiety and performance in basketball free throw skill. The method of the present study was quasi-experimental with pretest-posttest design with control group. Among 19 to 23 years old basketball players of Tehran, 24 athletes participated in this study, which were randomly divided into experimental and control groups. The experimental group practice.MSPE protocol for six sessions And no intervention was performed in the control group. Data were collected through Competitive State Anxiety Inventory, Sport competition Anxiety Test and the three-valued scale of the AAHPERD basketball shoot and were analyzed using Univariate and multivariate analysis of covariance. The results showed that mindfulness intervention reduces competitive anxiety and improves athletic performance in basketball athletes. Based on the research findings, it can be said that mindfulness interventions are one of the effective methods in improving athletes' performance and sport psychologists and coaches can use this method as a simple and low-cost method to reduce anxiety and improve athletes' performance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Competitive Anxiety
  • Basketball players
  • Mindfulness
  • performance