رابطه کمال‌گرایی با پریشانی روانشناختی و راهبردهای مقابله‌ای در ورزشکاران استقامتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترا،گروه رفتار حرکتی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

2 استاد،گروه رفتار حرکتی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

چکیده

هدف پژوهش حاضر تعیین رابطه کمال‌گرایی با پریشانی روان‌شناختی و راهبردهای مقابله‌ای آن در ورزشکاران استقامتی بود. پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش، همبستگی بود. جامعة آماری پژوهش کلیة ورزشکاران زن و مرد 18 الی 25 ساله رشته‌های استقامتی استان آذربایجان شرقی بودند که حداقل دو سال سابقة حضور در مسابقات رسمی کشوری یا بین‌المللی را داشتند. دویست ورزشکار به صورت نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند. برای جمع‌آوری اطلاعات از پرسش‌نامه‌های کمال‌گرایی مثبت و منفی تری‌شورت و همکاران (1995)، پرسش‌نامه پریشانی روان‌شناختی کسلر (2002) و پرسش‌نامه راهبردهای مقابله‌ای لازاروس و فورکم (۱۹88) استفاده شد. برای آزمون فرضیه‌های پژوهش از همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون در نرم‌افزار SPSS25 استفاده شد. نتایج نشان داد کمال‌گرایی با پریشانی روان‌شناختی و راهبردهای مقابله‌ای ورزشکاران استقامتی رابطه معناداری دارد. بین کمال-گرایی مثبت با پریشانی روان‌شناختی ورزشکاران ارتباط منفی و بین کمال‌گرایی منفی با پریشانی روان‌شناختی ارتباط مثبت وجود دارد. همچنین بین کمال‌گرایی مثبت با راهبردهای مقابله‌ای ورزشکاران استقامتی ارتباط مثبت و بین کمال‌گرایی منفی با راهبردهای مقابله‌ای آنها رابطه منفی وجود دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The relationship of perfectionism and psychological distress and coping strategies of endurance athletes

نویسندگان [English]

  • Mahsa Soleimani 1
  • Hassan Mohammadzadeh 2
1 Doctoral candidate,motor behavior department, faculty of sport sciences, Urmia university, Urmia, Iran
2 Professor,motor behavior department, faculty of sport sciences, Urmia university, Urmia, Iran.
چکیده [English]

The purpose of this study was to investigate the relationship of perfectionism on psychological distress and coping strategies of endurance athletes. The present research was applied in terms of purpose and descriptive in terms of research. The statistical population of this study was all 18 to 25 years old male and female athletes in endurance sports of East Azerbaijan province that participated in official national or international competitions for at least two years. 200 athletes were selected by available sampling. To collect information three questionnaires of sports perfectionism of Tri-short et al. (1990), Kessler (2002) psychological distress questionnaire and coping strategies questionnaire of Lazarus and Folkman (1988) were used. For testing the hypotheses of this research, Pearson correlation and regression analysis were used in SPSS25 software. The results showed that sport perfectionism has a significant relation with psychological distress and coping strategies of endurance athletes. There is a negative relation between positive sport perfectionism with psychological distress, and a positive relation between negative sport perfectionism with psychological distress of athletes. Also, there is a positive relation between psitive sport perfectionism with coping strategies, and a negative, reverse and significant relation between negative sport perfectionism with coping strategies of endurance athletes.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Perfectionism
  • Psychological distress
  • Coping strategies
  • Endurance athletes