سخن سردبیر

سخن سردبیر

نویسنده

استاد، گروه رفتار حرکتی ، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی،دانشگاه تبریز، تبریز، ایران


عنوان مقاله [English]

Editor’s Note

نویسنده [English]

  • MohammadTaghi Aghdasi
Professor, Department of Movement Behavior, Faculty of Physical Education and Sports Sciences, University of Tabriz, Tabriz, Iran.