تأثیر خستگی ذهنی حاد بر عملکرد بازیکنان نیمه ماهر بدمینتون

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار،گروه علوم انسانی،دانشکده علوم ورزشی،دانشگاه سمنان،سمنان،ایران.

2 دانشجوی کارشناسی ارشد،گروه علوم انسانی،دانشکده علوم ورزشی،دانشگاه سمنان،سمنان،ایران.

چکیده

خستگی ذهنی به‌عنوان یک حالت روان‌شناختی تعریف می‌شود که به‌خاطر یک فعالیت شناختی مورد نیاز رخ می‌دهد. خستگی ذهنی خود را به طرق مختلف نشان می‌دهد و با افزایش احتمال خطا و کاهش سرعت زمان واکنش در طی کارهای شناختی ساده همراه است. هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی تأثیر حاد خستگی ذهنی بر عملکرد بازیکنان نیمه ماهر بدمینتون بود. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش‌شناسی در زمره پژوهش‌های نیمه تجربی قرار دارد. طرح پژوهش به‌صورت پیش آزمون و پس آزمون به‌شیوه کانتربالانس اجرا شد. نمونه پژوهش حاضر شامل 20 ورزشکار بدمینتون نیمه ماهر دختر بودند که به‌صورت در دسترس انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده در این پژوهش، اثر استروپ، مقیاس چندبعدی خستگی ذهنی، نمایش فیلم مستند خنثی و آزمون عملکرد اسکات و فاکس بود. از شرکت کنندگان ابتدا پیش آزمون گرفته شد، پس از آن یک بار تکلیف اثر استروپ و بعد از 48 ساعت نمایش مستند خنثی به آن‌ها داده شد و پس از هر تکلیف آزمون عملکرد اجرای سرویس بلند بدمینتون از آن‌ها گرفته شد. نتایج به دست آمده حاکی از این بود که خستگی ذهنی به شکل معنی‎داری موجب افت عملکرد بازیکنان نیمه ماهر در اجرای سرویس بلند بدمینتون شده است، اما نمایش مستند خنثی تأثیر معناداری بر خستگی ذهنی بازیکنان نیمه‎ماهر بدمینتون در اجرای سرویس بلند بدمینتون نداشته است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Acute Effect of Mental Fatigue on Badminton Performance in Semi-elite Players

نویسندگان [English]

  • Behrouz Golmohammadi 1
  • Valiollah Kashani 1
  • Neda Khodaei 2
1 Associate Professor, Department of Humanities, Faculty of Sports Sciences, Semnan University, Semnan, Iran.
2 Master's student, Department of Humanities, Faculty of Sports Sciences, Semnan University, Semnan, Iran.
چکیده [English]

Mental fatigue is defined as a psychological state that occurs due to a required cognitive activity. Mental fatigue manifests itself in different ways and is associated with increased error probability and decreased reaction time speed during simple cognitive tasks. The purpose of this research was to investigate the acute effect of mental fatigue on the performance of semi-skilled badminton players. This research is among semi-experimental research in terms of practical purpose and in terms of methodology. The research design was carried out as a pre-test and post-test as a counterbalance. The sample of the present study included 20 semi-skilled female badminton athletes who were selected as available. The tools used in this research were Stroop Effect, Multidimensional Mental Fatigue, Scale, showing a neutral documentary film and Scott and Fox performance test. First, the participants were given a pre-test, after that they were given a Stroop effect task and after 48 hours of watching a neutral documentary, and after each task, they were asked to perform a long serve badminton performance test. The obtained results indicated that mental fatigue significantly caused the performance of semi-skilled badminton players to decrease in the performance of long serve badminton, but the neutral documentary show had no significant effect on the mental fatigue of semi-skilled badminton players in the performance of long serve badminton.  It can be concluded that a cognitive task training session causes mental fatigue and can have a negative effect on athletes' performance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mental fatigue
  • Acute exercise
  • Sports performance
  • Badminton