تأثیر مشارکت در تمرینات با بارشناختی بالا و بدون بار شناختی بر حافظه کاری زنان با اختلال پانیک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه روانشناسی ورزشی، دانشکده علوم ورزشی و تربیت بدنی، دانشگاه تبریز، ایران.

2 گروه رفتار حرکتی، دانشکده علوم ورزشی و تربیت بدنی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران.

3 گروه روانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران.

10.22034/mmbj.2023.58329.1056

چکیده

با توجه به اینکه تمرینات شناختی و بدنی، می‌توانند بهبود قابل توجهی در توانایی‌های شناختی و اجرای فعالیت‌ها داشته باشند، از این رو هدف از این پژوهش بررسی تأثیر مشارکت در تمرینات با بارشناختی بالا و بدون بار شناختی بر حافظه کاری زنان با اختلال پانیک می‌باشد. پژوهش حاضر با توجه به هدف و موضوع از نوع نیمه تجربی با طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل است. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه زنان دارای اختلال پانیک است، که اختلال پانیک آنها با استفاده از پرسشنامه وحشتزدگی و هراس آلبانی بارلو و زینبارگ (APPQ) و مصاحبه روانپزشک تشخیص داده‌شد که از این جامعه، تعداد 45 نفر در ردة سنی 25 الی 45 با استفاده از روش نمونه‌گیری هدفمند انتخاب، و به‌طور تصادفی در سه گروه 15 نفری، دو گروه آزمایش و یک گروه کنترل قرار گرفته سپس گروه‌های آزمایش به‌مدت 18 جلسه یک‌ساعته، در تمرینات شرکت کردند. پیش و پس از اتمام مداخلة تمرینی، حافظه کاری شرکت‌کنندگان با استفاده از آزمون حافظه کاری N-BACK مورد بررسی قرار گرفت. داده‌ها با استفاده از روش تحلیل واریانس مکرر مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان داد که حافظة کاری در گروه تجربی نسبت به گروه کنترل به طور معنی‌داری افزایش یافت. پس می‌توان نتیجه گرفت تمرینات شناختی و بدنی باعث تقویت کارکردهای اجرایی و بهبود حافظة کاری در زنان با اختلال پانیک می‌شود که پیشنهاد می‌شود زنان غیرفعال جهت ارتقاء کارکردهای اجرایی، در ورزش‌هایی مانند ایروبیک که دارای بار شناختی بالایی هستند، شرکت کنند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The effect of exercises with high cognitive load and without cognitive load on the working memory of women with panic disorder

نویسندگان [English]

  • Tahereh Alimohammadi 1
  • Mahta Eskandarnejad 2
  • Alireza farnam 3
1 Department of Sports Psychology, Faculty of Sports Sciences and Physical Education, Tabriz University, Tabriz, Iran.
2 Department of Motor Behavior, Faculty of Sports Sciences and Physical Education, Tabriz University, Tabriz, Iran.
3 Department of Psychiatry, Tabriz University of Medical Sciences, Tabriz, Iran
چکیده [English]

Considering that cognitive and physical exercises can significantly improve cognitive abilities and performing activities, therefore, the purpose of this study is to investigate the effect of participation in exercises with high cognitive load and without cognitive load on the working memory of women with phobias. Considering that the purpose and subject of the current research is semi-experimental with a pre-test and post-test design with a control group. The statistical population of this research includes all women suffering from panic disorder, whose panic disorder was diagnosed using the Albany Barlow and Zinberg Panic and Panic Questionnaire (APPQ) and an interview with a psychiatrist. From this community, 45 people in the age range of 25 to 45 years were selected using the purposeful sampling method and were randomly divided into three groups of 15 people, two experimental groups and one control group, then the experimental groups participated in the exercises. For 18 one-hour sessions before and after the exercise intervention, participants' working memory was evaluated using the N-BACK working memory test. The data was analyzed using the repeated analysis of variance method. The results showed that working memory increased significantly in the experimental group compared to the control group. Therefore, it can be concluded that cognitive and physical exercises strengthen executive functions and improve working memory in women with panic disorder, and it is suggested that inactive women participate in sports such as aerobics, which have a high cognitive load, in order to improve executive function

کلیدواژه‌ها [English]

  • Panic disorder
  • working memory
  • aerobic exercises
  • aerobics