مقایسه تأثیر آموزش به روش سنتی و بازی‌های زمین کوچک بر یادگیری مهارت‌های پایه فوتبال و نیازهای روان‌شناختی کودکان 11 و 12 ساله

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 'گروه رفتار حرکتی دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تبریز تبریز ایران

2 گروه رفتارحرکتی، دانشکده تربیت بدنی، دانشگاه تبریز

3 دانشگاه تبریز

10.22034/mmbj.2023.58312.1055

چکیده

هدف از این مطالعه مقایسه تأثیر بازی‌های زمین کوچک بر مهارت‌های اساسی پایه فوتبال و نیازهای روانی کودکان 11 و 12 ساله بود. برای انجام این مطالعه از بین همه کودکان 12-11 سال الموفقیه که در کلاس‌های فوتبال ثبت‌نام کرده بودند. 30 فراگیر به روش در دسترس انتخاب و به‌صورت تصادفی به دو گروه آموزش به روش سنتی و بازی‌های زمین کوچک تقسیم شدند. در ابتدا پیش‌آزمون با آزمون مهارت‌های اساسی فوتبال و پرسشنامه نیازهای اساسی روان‌شناختی گرفته شد و سپس آزمودنی‌ها به مدت 16 هفته و هر هفته 4 جلسه یک‌ساعته توسط مربیان مختص خود مهارت‌های فوتبال را در زمین 7*7 تمرین کردند. درنهایت پس‌آزمون مطابق با پیش‌آزمون ارزیابی شد. نتایج به روش توصیفی و تحلیل آنوای 2*2 در SPSS-24 آنالیز شدند. نتایج نشان داد آزمون اثرات بین آزمودنی برای مقایسه نیازهای روان‌شناختی و مهارت‌های اساسی فوتبال، در افراد گروه‌های آموزش سنتی و بازی‌های زمین کوچک، برای تمامی مهارت‌ها در سطح آلفای 05/0 معنی‌دار می‌باشد (05/0p<) بر اساس یافته‌های تحقیق بازی‌های زمین کوچک به‌طور قابل‌توجهی در مقایسه با آموزش سنتی در توسعه مهارت‌های پایه فوتبال و ارضای نیازهای روان‌شناختی در کودکان 11 و 12 ساله بهتر عمل می‌کند. در این راستا می‌توان گفت بازی‌های زمین کوچک با قرار دادن بازیکن در یک محیط کوچک باعث می‌شود تا فراگیر موقعیت بیشتری برای اجرا داشته باشد که این موضوع منجر به بهبود نیازهای روان‌شناختی و مهارت‌های پایه فوتبال در ورزش‌های تیمی مانند فوتبال می‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Comparison of the effect of traditional training and small field games on learning basic soccer skills and psychological needs of 11 and 12 year old children

نویسندگان [English]

  • mohammadtaghi aghdasi 1
  • Behzad Behzadnia 2
  • Heydar Mahdi Darvish El Drisawi 3
1 Motor Behavior department Faculty of Physical Education and Sports Sciences University of Tabriz Tabriz Iran
2 University of Tabriz
3 University of tabriz
چکیده [English]

The aim of this study was to compare the effect of small side games on basic soccer skills and psychological needs of 11- and 12-year-old children. To do this study, among all the children of 11-12 years of age in Al-Mufaqiya who were enrolled in football classes. 30 learners were selected by the accessible method and randomly divided into two groups of education using traditional method and small side games. At first, the pre-test was taken with the basic football skills test and the basic psychological needs questionnaire, and then the participants practiced football skills on the 7x7 field for 16 weeks and 4 one-hour sessions every week. Finally, the post-test was evaluated according to the pre-test. The results were analyzed by descriptive method and 2x2 ANOVA analysis in SPSS-24. The results showed that the test of between-subject effects to compare psychological needs and basic football skills in people of traditional education groups and small field games, for all skills, is significant at the alpha level of 0.05 (p<0.05). based on research findings, small field games perform significantly better than traditional training in developing basic soccer skills and satisfying psychological needs in 11 and 12-year-old children. In this regard, it can be said that small field games by placing the player in a small environment makes the player have more opportunities to perform, which leads to the improvement of psychological needs and basic football skills in team sports such as football.

کلیدواژه‌ها [English]

  • soccer
  • psychological needs
  • basic soccer skills
  • small field games
  • traditional education