تاثیر تداخل زمینه ای با قضاوت از یادگیری برمیزان دقت ضربات تاپ اسپین تنیس روی میز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه رفتار حرکتی، دانشکده علوم انسانی دانشگاه یزد، یزد، ایران

2 گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشکده علوم انسانی دانشگاه یزد، یزد، ایران

3 استادیار دانشکده علوم ورزشی دانشگاه الزهرا، تهران، ایران

10.22034/mmbj.2024.57126.1045

چکیده

پژوهش حاضر به بررسی اثر تداخل زمینه ای با قضاوت از یادگیری بر دقت ضربات تاپ اسپین تنیس روی میز پرداخته است. در این تحقیق نیمه تجربی، 40 بازیکن مرد ماهر با میانگین سنی 48/2 ± 4/20 به صورت در دسترس انتخاب و به صورت تصادفی در چهار گروه قالبی، تصادفی، قالبی –قضاوت از یادگیری و تصادفی- قضاوت از یادگیری تقسیم شدند. آزمودنی‌ها در مراحل پیش آزمون و اکتساب و سپس درآزمون یادداری با فواصل متفاوت یک، هفت و 30 روز از جلسه تمرین شرکت کردند. داده‌ها با استفاده از تحلیل واریانس یک راهه با اندازه‌های تکراری تحلیل شد. در مرحله اکتساب نتایج تفاوت معناداری بین گروه‌های مختلف نشان نداد. اما عملکرد بهتر به لحاظ افزایش دقت ضربات در گروه‌های تصادفی– قضاوت، تصادفی و قالبی –قضاوت نسبت به گروه قالبی در هر سه مرحله از یادداری نشان داد. درواقع یافته تحقیق پیشنهاد می‌کند قضاوت از یادگیری اثر تداخل زمینه‌ای یا اختلال حافظه و اجرا را تحت تاثیر قرار می‌دهد؛ به عبارتی دیگر زمانی که فراگیران به پیش بینی و قضاوت از عملکرد خود می‌پردازند، راهکارهای مناسب برای مواجه شدن با شرایط تمرینی خود تجربه می‌کنند که این عامل مؤثری بر پیشرفت اجرا محسوب شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Effects of Contextual Interference with Judgment of Learning on the Accuracy of Topspin Strokes in Table Tennis

نویسندگان [English]

  • Monireh Sharifi Zarchi 1
  • Mohamad Reza Sadeghian Shahi 2
  • Rosa Rahavi Ezabadi 3
1 Faculty of Humanities Yazd University, Yazd, Iran
2 physical education and sport sciences group, Faculty of Humanities Yazd University, Yazd, Iran
3 Assistant Professor, Faculty of sport Sciences, University of Alzahra, Tehran. Iran
چکیده [English]

The aim of this study was to investigate the effect of the contexual interfrence with judgment of learning on the accuracy topspin stroks table tennis. In this quasi-experimental study, 40 skilled male players with mean age of 20.4 ± 2.48 were selected by convenience and randomly. They were divided into four groups blocked, randomised, blocked - judgment of learning, and randomised - judgment of learning. Subjects contributed in the pre-test phase , acquisition phase and Then, they participated in the retention test with different intervals of one, seven, and thirty days from the training session. Data were analysed using a one-way analysis of variance with repeated measures. The results did not show significant differences in these groups in the acquisition phase. But findings indicated better performance in terms increasing accuracy in randomised - judgment of learning,randomised and blocked - judgment of learning in the 3 phses of retention test. In fact, findings suggest that judgment of learning affects interference or impairement of memory and performance; In other words, when learners predict and judge their performance, they experience appropriate strategies to deal with their training conditions and can be considered as an effective factor in the progress of performance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Interference in memory and performance
  • Memory consolidation
  • Meta-cognition
  • table tennis