نقش فاکتورهای آمادگی حرکتی ژیمناست‌ها در پیش‌بینی عملکرد اجرایی در شرایط روانی کم‌فشار و پرفشار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 رفتار حرکتی دانشگاه تبریز

2 دانشیار، گروه رفتارحرکتی دانشکده تربیت بدنی، دانشگاه تبریز

3 دانشجو دکترا، دانشگاه تبریز

10.22034/mmbj.2023.53860.1023

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی نقش فاکتورهای آمادگی حرکتی در پیش بینی عملکرد اجرایی ژیمناست‌ها در شرایط روانی کم‌فشار و پرفشار بود. نمونه آماری پژوهش شامل 40 نفر از ژیمناست‌های ماهر 10 تا 12 سال شهر تبریز بود که به‌صورت نمونه‌گیری دردسترس انتخاب شدند. بدین‌منظور فاکتورهای آمادگی حرکتی ژیمناست‌ها سنجیده و عملکرد اجرایی آنها در دو شرایط روانی کم‌فشار و پرفشار مورد ارزیابی قرار گرفت. به منظور ایجاد شرایط پرفشار از حضور ارزیاب عملکرد و تماشاگران استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از روش‌های آمار توصیفی (میانگین و انحراف استاندارد) و استنباطی (همبستگی و رگرسیون خطی) در نرم‌افزار SPSS انجام شد. یافته‌های پژوهش نشان داد که فاکتورهای آمادگی حرکتی عملکرد ورزشکاران در شرایط پرفشار را پیش‌بینی می‌کند (05/0≤P). پس می‌توان چنین نتیجه‌گیری کرد که فاکتورهای آمادگی حرکتی ممکن است باعث تغییر پاسخ فرد به شرایط استرس‌زا بوده و عملکرد ورزشکار را در شرایط روانی پرفشار تحت تاثیر قرار دهد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The role of gymnasts' motor fitness factors in predicting executive performance in low-pressure and high-pressure psychological conditions

نویسندگان [English]

  • mahta eskandarnejad 1
  • shirin yazdani 2
  • husam yaseen 3
1 university of tabriz
2 associated professor, university of tabriz
3 phd student, university of tabriz
چکیده [English]

The aim of the present study was to investigate the role of motor fitness factors in predicting the performance of gymnasts in low and high psychological pressure conditions. The statistical sample of the research included 40 skilled gymnasts aged 10 to 12 years old in Tabriz, who were selected through random sampling. For this purpose, the motor fitness factors of gymnasts were measured and their performance was evaluated in low-pressure and high-pressure psychological conditions. In order to create high-pressure conditions, the presence of performance evaluators and spectators was used. Data analysis was done using descriptive (mean and standard deviation) and inferential (correlation and linear regression) statistical methods in SPSS software. The findings of the research showed that movement readiness factors predict the performance of athletes in high pressure conditions (P≤0.05). Therefore, it can be concluded that the factors of movement preparation may change the response of a person to stressful conditions and affect the athlete's performance in stressful psychological conditions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Motor fitness
  • Gymnastics
  • Performance
  • Psychological Conditions