بررسی تفاوت اثر انواع توزیع توجه براساس مدل نیدفر در تعادل و راه رفتن بیماران پارکینسون

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه تبریز

10.22034/mmbj.2023.56130.1035

چکیده

هدف تحقیق حاضر بررسی تفاوت اثر انواع توزیع توجه بر اساس مدل نیدفر در تعادل و راه رفتن بیماران پارکینسون بود. تحقیق حاضر از نوع نیمه تجربی با طرح پیش‌آزمون-پس‌آزمون به‌صورت میدانی و باهدف کاربردی انجام گرفت. جامعه آماری تحقیق حاضر را بیماران مرد سالمند 60-70 ساله شهر تبریز تشکیل می‌دادند که با تشخیص نورولوژیست، مبتلابه پارکینسون درجه 3 بوده و نمونه‌های این تحقیق بر اساس معیارهای ورود و خروج تحقیق به‌صورت در دسترس و داوطلبانه از بین جامعه آماری ذکرشده به تعداد 25 نفر انتخاب و به روش تصادفی ساده به 4 گروه تجربی توجه بیرونی وسیع، توجه بیرونی باریک، توجه درونی وسیع و توجه درونی باریک و یک گروه کنترل 5 نفری تقسیم شدند. پس از ثبت اطلاعات دموگرافیک داوطلبان، پیش‌آزمون تست تعادل ایستا و پویا و راه رفتن به‌عنوان پیش‌آزمون اندازه‌گیری و ثبت شد. برای سنجش تعادل ایستا از دستگاه فورس پلیت و تعادل پویا از تست ستاره و برای راه رفتن از آزمون زمان‌سنجی (TUG) استفاده شد. نتایج نشان داد چهار سبک توجه بر اساس مدل نیدفر در تعادل ایستای بیماران پارکینسون تأثیر معنی‌داری ندارد. از طرفی چهار سبک توجه بر اساس مدل نیدفر در تعادل پویا و راه رفتن بیماران پارکینسون تأثیر معنی‌داری دارد. از نتایج کلی این مطالعه می‌توان نتیجه گرفت که چهار سبک توجه مدل نیدفر در تعادل پویا و راه رفتن بیماران اثرگذار بوده به‌ویژه سبک توجه بیرونی وسیع و باریک موجب بهبودی در وضعیت تعادلی پویا و افزایش سرعت راه رفتن در این بیماران شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigating the difference in the effect of different types of attention distribution based on the Nidfer model in the balance and gait of Parkinson's patients

نویسندگان [English]

  • Zahra Fahti rezayi
  • Ali Moslemzadeh
Tabriz University
چکیده [English]

The aim of the current research was to investigate the difference in the effect of different types of Nidfer's model of attention on balance and walking of patients with Parkinson's. The present research was conducted as a semi-experimental type with a pre-test-post-test design in the field and with a practical purpose. The statistical population of the current research consists of 60-70-year-old elderly male Parkinson patients of Tabriz city, who are diagnosed with Parkinson's degree 3 by a neurologist and the samples of this research are the criteria of entering and exiting the research in an available and voluntary manner from the aformentioned statistical population. A number of 25 people were selected and divided by simple random method into 4 experimental groups including external attention, narrow external attention, internal attention and narrow internal attention and a control group of 5 people. After registering the demographic information of the candidates, the pre-test of the static and dynamic tests and walking were measured and recorded. The Kistler force plate device was used to measure the static balance and the star test was used for dynamic balance. Also the time measurement test (TUG) was used for walking. The results showed that the four attention styles based on the Nidfer model have no significant effect on the static balance of Parkinson's patients. But the four changing styles of Nidfer's model have a significant effect on dynamic balance and walking in Parkinson's. From the general results of this study, it can be concluded that the four attention styles of the Nidfer model have been significant effect on the dynamic balance and walking of the patients. The special style of wide and narrow external attention causes improvement in the dynamic health status and an increase in walking speed in these patients.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Nidfer's four attention styles
  • balance
  • walking
  • Parkinson