مقایسه چرخش ذهنی ورزشکاران نخبه و غیرنخبه زن و مرد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه تربیت بدنی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران

2 کارشناسی ارشد روانشناسی ورزشی، گروه تربیت بدنی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران

10.22034/mmbj.2023.56620.1042

چکیده

هدف از مطالعه‌ی حاضر، مقایسه چرخش ذهنی در دو گروه ورزشکاران نخبه و غیرنخبه زن و مرد بود. پژوهش حاضر از نوع علی- مقایسه‌ای و نمونه‌ها به صورت هدفمند از ورزشکاران حرفه‌ای باشگاه‌های تبریز (شنا و والیبال) و دانشجویان ورزشکار دانشگاه آزاد تبریز انتخاب شدند. نمونه شامل 100 نفر که شامل 50 نفرورزشکار نخبه و 50 نفر دانشجوی غیرنخبه دانشگاه آزاد تبریز بود که هر گروه شامل 25 نفر ورزشکار مرد و 25 نفر ورزشکار زن بود..
برای سنجش عملکرد چرخش ذهنی از آزمون چرخش ذهنی پترز (1995) استفاده شد. برای بررسی طبیعی بودن داده‌ها از آزمون کولموگروف -اسمیرنوف و برای مقایسه‌ی میانگین‌ها از آزمون تحلیل واریانس دوراهه استفاده شد. یافته‌ها نشان داد عملکرد چرخش ذهنی ورزشکاران نخبه در مقایسه با دانشجویان ورزشکار غیرنخبه تفاوت معنی‌داری دارد (0001/0= P). همچنین عملکرد چرخش ذهنی در پسران نسبت به دختران تفاوت معنی‌داری را نشان داد (080/0P=)
به طور کلی نتایج نشان دهنده‌ی برتری ورزشکاران نخبه و پسران در توانایی چرخش ذهنی بود. از آنجا که تمرینات ورزشی، چرخش ذهنی را افزایش می‌دهد، می‌توان اظهار داشت که تمرینات ورزشی، سایر حوزه‌های شناختی را نیز افزایش می‌دهد و‌ این مورد، ارزش اجرا شدن در فرایند آموزش و پرورش و حتی سطوح باشگاهی را دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Comparison of mental rotation of elite and non-elite male and female Athletes

نویسندگان [English]

  • Mir Hamid Salehian 1
  • Parichehr Basirnia 2
1 Department of Physical Education, Tabriz branch, Islamic Azad University, Tabriz, Iran
2 MA in Sport Psychology, Department of Physical Education, Tabriz Branch, Islamic Azad University, Tabriz, Iran
چکیده [English]

The goal of current survey is to study deference of performance of mental rotation into groups of elite and non-elite athletes with considering of gender differences. Current survey is a semi-experimental type and models are chosen from elite athletes of swimming clubs and volleyball clubs of Tabriz and also athlete students of Tabriz Azad University in an objective matter models which include 100 people; that which is consisting of 50 elite athletes (professional) and 50 athlete students of Tabriz Azad University. Each group consists of 25 male and 25 female models.
For measuring the performance of mental rotation peters examination of mental rotation was applied. The test of kolmogorov smirnov is used to investigate the naturalness of data and two-way variance analysis test was used for comparison of averages. The findings were showing that the performance of mental rotation in elite and professional athletes had meaningful difference in comparison with student athletes of Tabriz Azad University (p=0.0001) also performance of mental rotation in male models has meaningful deference in comparison with female models (p=0.008).
In general the results were showing superiority of elite athletes and male models in abilities of mental rotation. Since the physical activities increase mental rotation it can be assumed that physical activities will increase other cognitive areas and this case is worth executing in education and nourishment and also in club levels.

کلیدواژه‌ها [English]

  • mental rotation، gender differences
  • elite and non-elite student athletes
  • volleyball
  • swimming