نقش جنس، سن و شاخص توده‌بدنی در شایستگی‌ حرکتی ‌ادراک‌شده کودکان 7 تا 9 سال

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، واحد ارومیه، دانشگاه آزاد اسلامی، ارومیه، ایران

10.22034/mmbj.2023.58228.1053

چکیده

هدف: هدف از این مطالعه بررسی نقش جنس، سن و شاخش توده‌بدنی در شایستگی‌حرکتی‌ادراک‌شده کودکان 7 تا 9 سال بود.
روش‌ها: روش تحقیق توصیفی از نوع علی-مقایسه‌ای بود. 270 دانش آموز دختر و پسر 7 تا 9 سال با شاخص‌توده‌بدنی کم‌وزن، نرمال، و اضافه‌وزن، به روش نمونه‌گیری هدفمند، انتخاب شدند. برای سنجش شایستگی‌حرکتی‌ادراک‌شده از مقیاس تصویری شایستگی‌حرکتی‌ادراک‌شده برای کودکان، استفاده شد.
نتایج: نتایج تحلیل واریانس نشان داد کودکان 8 و 9 سال نسبت به کودکان 7 سال، شایستگی‌حرکتی ادراک‌شده بیشتری در مهارت‌های توپی، و کل مهارت‌های حرکتی دارند. این تفاوت در بین کودکان 8 و 9 سال معنادار نمی‌باشد. همچنین، شایستگی حرکتی ادراک‌شده کودکان اضافه‌وزن و کودکان نرمال نسبت به کودکان کم‌وزن، در هر سه مهارت (جابجایی، توپی، و کل) بیشتر می‌باشد. همچنین، در کودکان پسر، گروه اضافه‌وزن حتی نسبت به کودکان نرمال، شایستگی ادراک‌شده بیشتری در مهارت‌های توپی و کل مهارت‌های حرکتی دارند.
نتیجه‌گیری: بر اساس یافته‌ها، متغیرهای جنس، سن و شاخص توده بدنی، از عوامل موثر در رشد حرکتی ادراک‌شده کودکان 7 تا 9 سال هستند. توصیه می شود در طراحی و اجرای مداخلات رشدی حرکتی کودکان، عوامل جنس، سن و توده بدنی نیز در نظر گرفته شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Role of Gender, Age, and Body Mass Index on the Perceived Motor Competence of 7-9-year-old Children

نویسندگان [English]

  • Malek Ahmadi
  • Mahdi Habibi
Department of physical education and sport sciences, Urmia Branch,, Islamic Azad University, Urmia, Iran
چکیده [English]

Abstract:
Purpose: The aim of this study was to examine the role of gender, age, and body mass index on the perceived motor competence of 7-9-year-old children.
Methods: The research method was descriptive and causal-comparative. A total of 270 male and female students aged 7 to 9 years, with underweight, normal, and overweight body mass indexes, were selected using purposive sampling. The pictorial scale of Perceived Movement Skill Competence was used to measure perceived motor competence.
Results: The results showed that the groups of 8 and 9-year-old children had higher perceived motor competence scores than the 7-year-old children in ball skills and total skills. However, this difference was not significant between the groups of 8 and 9-year-olds. Moreover, both the overweight and normal weight groups exhibited higher perceived motor competence than the underweight group across all three skills (locomotor, ball, and total skills). Further, the overweight male group demonstrated even higher perceived competence than the normal weight group in ball skills and total skills.
Conclusion: Gender, age, and body mass index are influential factors in the perceived motor development of children aged 7 to 9 years. It is recommended to consider these factors when designing and implementing motor development interventions for children.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Perceived motor competence
  • Body mass index
  • Fundamental motor skill
  • Motor development