آیا روش های آموزش حرکتی (سنتی و بازی برای فهمیدن ) بر خودکارآمدی در نوجوانان دختر اثرگذار است؟

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه رفتار حرکتی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، واحد خوراسگان، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران.

3 گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران.

10.22034/mmbj.2024.57271.1047

چکیده

روش های آموزشی در تربیت بدنی پیشینه طولانی دارد، و با توجه به آن در زندگی تحصیلی و روانی افراد همیشه مورد توجه بوده است. خودکارآمدی یکی از متغیرهای مهم در ورزش میباشد، شواهد تجربی کمی در مورد کارایی های مدل های آموزشی مختلف وجود دارد. هدف از انجام پژوهش حاضر، مقایسه اثر مدل آموزشی سنتی و مدل آموزشی بازی برای فهمیدن بر خودکارآمدی در نوجوانان دختر بود.
در این پژوهش، که از نوع مقطعی نیمه تجربی،40 دانش آموز دختر متوسطه اول بدون سابقه بازی بدمینتون به طور تصادفی در دو گروه 20 نفره قرار گرفتند .برای سنجش پرسشنامه خود کارآمدی کودکان و نوجوانان توسط موریس (۲۰۰۱) و با اقتباس از پرسشنامه خود کارآمدی بندورا، باربارانلی، کاپارا، پاستورلی (۱۹۹۶) ساخته شده است. سنجش عملکرد آموزش سرویس بلند بدمینتون هر گروه در دوره اکتساب و بعد از 48 ساعت در مرحله یادداری اجرا شد. در مرحله یادداری پرسشنامه خودکارآمدی توسط هر یک از شرکت کنندگان تکمیل شد. برای تحلیل داده‌های خودکارآمدی از تحلیل کوواریانس یک و چند متغیره در سطح معناداری 05/0 استفاده شد.
برتری معنی‌دار در گروه بازی برای فهمیدن نسبت به گروه سنتی در عملکرد خودکارآمدی دوره اکتساب و آزمون یادداری را نشان داد. علاوه بر این، نمره کل خودکارآمدی و همچنین خودکارآمدی اجتماعی گروه TGFU در یادداری به طور معنی داری بیشتر از گروه آموزش سنتی بود.
با توجه به نتایج به دست آمده، به نظر می‌رسد اگر دانش آموزان با استفاده از رویکرد مدل آموزشی TGFU آموزش ببینند، جنبه های مختلف خودکارآمدی بهتری را نشان می‌دهند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Do movement training methods (Traditional and TGfU) have an effect on self-efficacy in adolescent girls?

نویسندگان [English]

  • Tahere Ghaffari 1
  • Mehdi Namazizadeh 2
  • Marzia Balali 1
  • Esmail Nasiri 3
1 Motor behavior Group، Central Tehran Branch، Islamic Azad University، Tehran، Iran.
2 Department of Physical Education and Sports Sciences، Islamic Azad Universityte، Khorasgan Brannch، Isfahan، Iran
3 Department of Physical Education and Sports Sciences، Islamic Azad Universityte، Shahed University، Tehran، Iran.
چکیده [English]

Background and Aim: Educational methods in physical education have a long history, and due to that, they have always been of interest in the academic and psychological life of people. Self-efficacy is one of the important variables in sports, there is little empirical evidence about the effectiveness of different training models. The purpose of this research was to compare the effect of traditional educational model and TGFU educational model on self-efficacy in adolescent girls.
Methods: In this cross-sectional, semi-experimental study, 40 first-year high school girls with no history of playing badminton were randomly divided into two groups of 20 each. To measure the self-efficacy questionnaire of children and adolescents by Morris (2001) and adapted from the self-efficacy questionnaire of Bandura, Barbaranelli, Capara, Pastorelli (1996). Performance measurement of badminton long serve training of each group was performed in the acquisition period and after 48 hours in the memorization phase. In the recall phase, the self-efficacy questionnaire was completed by each of the participants. To analyze self-efficacy data, univariate and multivariate covariance analysis was used at a significance level of 0.05.
Results: The findings showed a significant superiority in the TGFU group compared to the traditional group in the self-efficacy performance of the acquisition period and the memorization test. In addition, the total score of self-efficacy as well as social self-efficacy of the TGFU group in memory was significantly higher than the traditional education group.
Conclusion: According to the obtained results, it seems that if students are trained using the TGFU educational model approach, they show better self-efficacy in different aspects.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Teaching Game for Understand educational model
  • traditional educational model
  • self-efficacy،Youth