مقایسه تأثیر تمرین برنامه های منتخب آموزش شطرنج بر حافظه کاری، بازداری و توجه کودکان دارای اختلال بیشفعالی نقص توجه: با تاکید بر بازداری و غیر بازداری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه رفتار حرکتی،دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

2 گروه رفتار حرکتی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

10.22034/mmbj.2024.58805.1061

چکیده

هدف پژوهش حاضر مقایسه تأثیر تمرین برنامه های منتخب آموزش شطرنج بر حافظه کاری، بازداری و توجه کودکان دارای اختلال بیشفعالی نقص توجه: با تاکید بر بازداری و غیر بازداری بود. در این مطالعه ، 30 کودک دارای اختلال بیش‌فعالی نقص توجه به‌صورت تصادفی به سه گروه آموزش شطرنج با بازداری (10 نفر)، آموزش شطرنج بدون بازداری (10 نفر) و کنترل (10 نفر) تقسیم شدند. برنامه تمرینی آزمودنی‌ها، سه جلسه در هفته به مدت سه هفته آموزش شطرنج با و بدون بازداری به ترتیب برای گروه‌های آموزش شطرنج با بازداری و آموزش شطرنج بدون بازداری اجرا شد. داده‌ها از طریق روش آنالیز واریانس یکطرفه در سطح معنی‌داری 05/0P≤ تحلیل شدند. در هر سه مولفه گروه های آموزش شطرنج (با و بدون بازداری) تفاوت معنی داری نشان دادند (05/0P≤). و همچنین نتایج بین دو گروه آموزش شطرنج (با و بدون بازداری) تقاوت معنی دار وجود داشت (05/0P≤). نشان داده شد هر دو روش آموزش شطرنج (با و بدون بازداری) تاثیر معنا داری بر حافظه‌کاری، بازداری و توجه کودکان دارای اختلال بیش‌فعالی و نقص توجه داشتند. به نظر می‌رسد آموزش شطرنج میتواند باعث بهبود عملکرد این کودکان شود و همچنین رویکرد بازداری را می‌توان به عنوان یک رویکرد جدید برای استفاده به عنوان مداخله ای برای اختلال بیش‌فعالی نقص توجه در نظر گرفت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Comparison of the effect of selected chess training programs on working memory, inhibition and attention of children with attention deficit hyperactivity disorder: with emphasis on inhibition and non-inhibition

نویسندگان [English]

  • Hamid Reza Taherie Torbatie 1
  • Mersad Khodashenas 2
  • Alireza Saberie Kakhkie 2
1 Department of Motor Behavior،Faculty of Sport Sciences، Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad،Iran
2 Department of Motor Behavior, Faculty of Sport Sciences, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran
چکیده [English]

The purpose of this study was to compare the effect of selected chess training programs on working memory, inhibition and attention of children with attention deficit hyperactivity disorder: with emphasis on inhibition and non-inhibition. In this study, 30 children with attention deficit hyperactivity disorder were randomly divided into three groups of chess training with inhibition (10 people), chess training without inhibition (10 people) and control (10 people). The training program of the subjects was three sessions a week for four weeks of chess training with and without inhibition, respectively, for the groups of chess training with inhibition and chess training without inhibition. Data were analyzed through one-way analysis of variance at a significance level of P≤0.05. In all three components, chess training groups (with and without inhibition) showed a significant difference (P≤0.05). Also, there was a significant difference between the two chess training groups (with and without inhibition) (P≤0.05). It was shown that both methods of teaching chess (with and without inhibition) had a significant effect on working memory, inhibition and attention of children with hyperactivity disorder and attention deficit disorder. It seems that chess training can improve the performance of these children and also the inhibition approach can be considered as a new approach to be used as an intervention for attention deficit hyperactivity disorder.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Attention Deficit Hyperactivity Disorder
  • Working memory
  • Inhibition
  • Attention
  • Chess