تدوین الگوی رابطه فشار روانی و حمایت اجتماعی درک شده با اوقات فراغت مدیران و کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان کرمانشاه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار مدیریت ورزشی دانشگاه پیام نور

2 استادیار گروه مدیریت ورزشی دانشگاه پیام نور

10.22034/mmbj.2023.57026.1044

چکیده

پژوهش با هدف تدوین الگوی رابطه فشار روانی و حمایت اجتماعی درک شده با اوقات فراغت صورت گرفت. روش پژوهش توصیفی - همبستگی بوده است. جامعه آماری پژوهش 320 نفر از مدیران و کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان کرمانشاه بودند که با استفاده از روش تصادفی ساده 175 نفر به ‏عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. ابزار پژوهش استفاده از سه پرسشنامه : فشار روانی (SOSS)، پرسشنامه حمایت اجتماعی نوربک (NSSQ) و پرسشنامه اوقات فراغت بود. در این پژوهش، برای تحلیل داده ها از نرم افزار آماری اسمارت پی ال اس، مدل معادلات ساختاری و روش تحلیل عاملی تاییدی استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان داد که فشار روانی بر حمایت اجتماعی درک شده با ضریب تاثیر 699/0 و مقدار بحرانی 86/11، فشار روانی بر اوقات فراغت با ضریب تاثیر 27/0 و مقدار بحرانی 16/3 و حمایت اجتماعی درک شده بر اوقات فراغت با ضریب تاثیر 57/0 و مقدار بحرانی 94/6 تاثیر داشته است. همچنین نتایج آزمون سوبل نشان داد که میزان Z-value 92/11 می باشد که چون بیش تر از 96/1 است تاثیر متغیر حمایت اجتماعی درک شده در رابطه بین فشار روانی و اوقات فراغت تایید می گردد. به مدیران اداره کل ورزش و جوانان استان کرمانشاه پیشنهاد می شود که با ایجاد سیستم های حمایتی قوی در محیط کار و خارج از آن از جمله حمایت اجتماعی درک شده، زمینه کاهش عوارض جدی کمی و کیفی فشار روانی را در میان پرسنل ایجاد نمایند و در نتیجه به اهداف سازمانی خود دست یابند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Compiling the relationship model of mental stress, and perceived social support with the leisure time of managers, and employees of the General Department of Sports and Youth of Kermanshah province

نویسندگان [English]

  • ali karimi 1
  • ali ahmadi 2
1 Assistant Professor, Department of Sports Management, Payame Noor University
2 Assistant Professor, Department of Sports Management, Payame Noor University
چکیده [English]

. The present study was conducted with the aim of compiling a model of the relationship between psychological pressure and perceived social support, with the leisure time of managers and employees . The research method was descriptive-correlation, . The statistical population of the research consisted of 320 people, managers and employees of the General Department of Sports and Youth of Kermanshah Province, who were selected as a statistical sample using simple random method . The research tool was the use of three standard questionnaires: psychological stress (SOSS), Norbek Social Support Questionnaire (NSSQ), and a researcher-made free time questionnaire. In this research, SmartPLS statistical software, structural equation model and confirmatory factor analysis method were used for data analysis. The results of the research showed that psychological pressure on perceived social support with an impact factor of 0.699 and a critical value of 11.86, psychological pressure on leisure time with an impact factor of 0.27 and a critical value of 3.16 and perceived social support. It has had an impact on leisure time with an impact factor of 0.57 and a critical value of 6.94. Also, the results of the Sobel test showed that the Z-value is 11.92, which is more than 1.96, and the effect of the perceived social support variable on the relationship between mental stress and leisure time is confirmed. According to the findings of the research, it is suggested to the managers of the General Department of Sports and Youth of Kermanshah Province, that by creating strong support systems in the work environment, and outside of it, including perceived social support, the field of reducing serious quantitative and qualitative complications of stress create morale among the personnel, and as a result achieve their organizational goals.

کلیدواژه‌ها [English]

  • psychological stress
  • perceived social support
  • leisure time
  • General Department of Sports and Youth