تأثیر یک دوره تمرین ذهن آگاهی بر سرسختی ذهنی، هوش هیجانی و اجرای روان در والیبالیست‌های ماهر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی‌ارشد روانشناسی ورزشی، گروه علوم رفتاری و شناختی ورزشی، دانشکده علوم ورزشی و تندرستی، دانشگاه تهران، ایران.

2 گروه روانشناسی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 کارشناسی‌ارشد رفتار حرکتی، گروه تربیت‌بدنی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد واحد ساری، ایران.

4 کارشناسی علوم ورزشی، گروه تربیت‌بدنی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد واحد زرین دشت، ایران.

10.22034/mmbj.2024.56301.1036

چکیده

هدف این پژوهش تبیین تأثیر یک دوره مداخله ذهن‌آگاهی بر سرسختی ذهنی، هوش هیجانی و اجرای روان در والیبالیست‌های ماهر بود. مطالعه حاضر از نوع نیمه تجربی و جامعه آماری را تمام والیبالیست‌های ماهر دانشگاه تهران تشکیل دادند. نمونه تحقیق را نیز 30 نفر از والیبالیست‌های ماهر دانشگاه تهران که در تمرینات تیم دانشگاه شرکت می‌کردند تشکیل دادند. پیش‌آزمون شامل پرسشنامه دموگرافیک، پرسشنامه سرسختی ذهنی 48 سؤالی کلاف و همکاران، پرسشنامه هوش هیجانی لان و همکاران و همچنین مقیاس حالتی اجرای روان-2 بود. سپس نمونه آماری به شکل تصادفی به دو گروه کنترل و مداخله تقسیم شد و گروه مداخله به شش هفته تمرین ذهن‌آگاهی پرداختند و پس از آن مجدداً پرسشنامه‌های ذکرشده در بین تمامی نمونه آماری توزیع و اطلاعات جمع‌آوری شد. پس از بررسی نرمال بودن توزیع داده‌ها در دو گروه با استفاده از آزمون شاپیروویلک، برای مقایسه تفاوت میانگین‌های درون‌گروهی و بین‌گروهی از آزمون تی وابسته و آنالیز کوواریانس استفاده شد. نتایج نشان داد که تأثیر مداخله ذهن‌آگاهی بر تفاوت میانگین متغیر سرسختی ذهنی معنادار نیست اما بر تفاوت میانگین‌ متغیرهای هوش هیجانی و اجرای روان معنادار است(05/0≥P). تأثیر مداخله ذهن آگاهی بر هوش هیجانی و اجرای روان در ورزشکاران مثبت بود. با توجه به اهمیت هوش هیجانی و اجرای روان ورزشکار در دست‌یابی به سطوح بالای رقابت، پیشنهاد می‌شود مربیان برای ارتقای این فاکتورهای روانشناختی از مداخله ذهن‌آگاهی در ورزشکاران با سطوح بالای مهارت استفاده کنند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Effect of mindfulness intervention on mental toughness, emotional intelligence and flow in skilled volleyball players

نویسندگان [English]

  • Saeed Ahmadzadeh 1
  • Hassan gharayagh Zandi 2
  • Sina Malekzadeh TaleshMikaeil 3
  • Samaneh Safari HasanAbadi 4
1 Master's degree in Sports Psychology, Department of Behavioral and Cognitive Sports Sciences, Faculty of Sports and Health Sciences, University of Tehran, Iran.
2 Sport psychology Group. sport science faculty, Tehran university, Tehran, Iran
3 Master's degree in motor behavior, Department of Physical Education, Faculty of Humanities, Azad University, Sari Branch, Iran.
4 Bachelor of Sports Science, Department of Physical Education, Faculty of Humanities, Azad University, Zarrin Dasht Branch, Iran.
چکیده [English]

The purpose of this research was to explain the effect of a mindfulness intervention course on mental toughness, emotional intelligence and flow among skilled volleyball players. The current study is a semi-experimental type and the statistical population consisted of all skilled volleyball players of Tehran University. The research sample was made up of 30 skilled volleyball players of Tehran University who participated in the university team's training. The pre-test included a demographic questionnaire, a 48-question mental toughness questionnaire by Clough et al., an emotional intelligence questionnaire by Lan et al., and also the state scale of flow-2. Then, the statistical sample was randomly divided into two control and intervention groups, and the intervention group did six weeks of mindfulness training, and after that, the mentioned questionnaires were again distributed among all the statistical sample and information was collected. After checking the normality of the data distribution in two groups using the Shapiro-Wilk test, the dependent t-test and independent t-test were used to compare the differences between the intragroup and intergroup averages. The results showed that the effect of mindfulness intervention on the mean difference of mental toughness variable is not significant, but it is significant on the mean difference of emotional intelligence and flow variables (P≥0.05). The effect of mindfulness intervention on emotional intelligence and flow in athletes was positive. Considering the importance of emotional intelligence and flow of athletes in achieving high levels of competition, it is suggested that coaches use mindfulness intervention in athletes with high skill levels to improve these psychological factors.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mindfulness
  • Emotional Intelligence
  • Flow
  • Mental toughness
  • Volleyball