مقایسه توانایی تنظیم هیجانات و کارکردهای اجرایی در دانشجویان فعال و غیرفعال

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه تربیت بدنی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

10.22034/mmbj.2024.58445.1058

چکیده

هدف تحقیق حاضر، مطالعه تفاوت کارکردهای اجرایی و توانایی تنظیم هیجانات در افراد با سبک زندگی فعال و غیرفعال با در نظر گرفتن تفاوت‌های جنسیتی بود. مطالعه حاضر از نوع علی- مقایسه ای و انتخاب نمونه‌ها به‌صورت هدفمند از بین دانشجویان دانشگاه پیام نور تبریز به تعداد 80 نفر در دو گروه فعال (20 نفر دختر، 20 نفر پسر) و غیرفعال (20 نفر دختر، 20 نفر پسر) بود. شناسایی افراد فعال و غیرفعال با استفاده از پرسشنامه میزان فعالیت بدنی شارکی، ارزیابی توانایی تنظیم هیجانات و کارکردهای اجرایی نیز به ترتیب با استفاده از مقیاس‌های تنظیم هیجانی گروس و جان (2003)، آزمون‌های فلانکر و دسته‌بندی کارت‌های ویسکانسین انجام شد. نتایج حاصل از تحلیل واریانس با اندازه‌گیری دوعاملی نشان داد بین کارکردهای اجرایی و توانایی تنظیم هیجانی دانشجویان فعال و غیرفعال تفاوت معناداری وجود دارد (p<0.05)، ولی در عملکرد پسران و دختران تفاوت معناداری وجود نداشت (p>0.05). با توجه به نتایج حاصل تمرینات جسمانی و ورزشی به‌عنوان یکی از راهکارها و استراتژی‌های تنظیم هیجانی و توسعه کارکردهای اجرایی برای عموم افراد پیشنهاد می شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Comparison of the ability to regulate emotions and executive functions in active and inactive students

نویسنده [English]

  • Hasan Sepehri Bonab
Department of Physical Education, Payam Noor University, Tehran, IRAN
چکیده [English]

The aim of this study was to investigate the differences in executive functions and the ability to regulate emotions in active and inactive individuals, considering gender differences. The present study was a comparative study and the samples were selected purposefully from among the students of Payame Noor University in Tabriz, with a total of 80 participants divided into two groups: active (20 females, 20 males) and inactive (20 females, 20 males). The identification of active and inactive individuals was done using the Physical Activity Questionnaire (PAQ). The assessment of the ability to regulate emotions and executive functions was performed using the Gross and John Emotion Regulation Scale (2003) and the Flanker and Wisconsin Card Sorting tests, respectively. The results of the two-way analysis of variance showed a significant difference (p<0.05) between executive functions and emotional regulation abilities of active and inactive students. However, there was no significant difference in performance between boys and girls (p>0.05). Based on the results, physical and sports exercises are suggested as one of the strategies for emotional regulation and the development of executive functions for the general population.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Active or inactive Individuals
  • Emotional regulation
  • Executive functions
  • Gender differences