کلیدواژه‌ها = هوش هیجانی
تأثیر یک دوره تمرین ذهن آگاهی بر سرسختی ذهنی، هوش هیجانی و اجرای روان در والیبالیست‌های ماهر

دوره 3، شماره 1، خرداد 1403، صفحه 111-126

10.22034/mmbj.2024.56301.1036

سعید احمدزاده؛ حسن غرایاق زندی؛ سینا ملک‌زاده طالشمیکائیل؛ سمانه صفری حسن آبادی