بررسی فعالیت همسان سازی شده عضلات بالا تنه و پایین تنه دختران جوان هنگام راه رفتن عادی و راه رفتن با تکلیف دوگانه: شناختی، حرکتی و بینایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار،گروه رفتارحرکتی،دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی،دانشگاه تبریز،تبریز،ایران

2 دانشجوی دکتری، گروه رفتارحرکتی،دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی،دانشگاه تبریز،تبریز،ایران

چکیده

هدف از پژوهش حاضر بررسی فعالیت الکترومیوگرافی(EMG) عضلات بالا تنه و پایین تنه افراد سالم شهر تبریز بود که به روش نیمه تجربی و به صورت نمونه دردسترس انتخاب شد.نمونه‌ی آماری این پژوهش را 10 نفر از دختران جوان شهرستان تبریز تشکیل می دادند. فعالیت الکتریکی عضلات راست کننده ستون مهره‌ای، همسترینگ، چهار سر با استفاده از دستگاه USB2+ و الکترود‌های سطحی ژله‌ای در چهار تکلیف که شامل راه رفتن عادی، راه رفتن به همراه یک تکلیف شناختی و راه رفتن به همراه یک تکلیف حرکتی مورد بررسی قرار گرفت. داده‌ها با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 22 و روش آماری ANOVA ویژهِ‌ی داده‌های تکراری تجزیه تحلیل شد.نتایج نشان داد که اثر وظیفه حرکتی دوگانه بر روی فعالیت الکتریکی عضلات در این چهار تکلیف متفاوت بود (0.049P=) و در حین تکلیف دوگانه حرکتی بیشترین و در شناختی کمترین شدت فعالیت مشاهده گردید. همچنین عضلات شدت فعالیت متفاوتی داشتند(P=0.038) بطوریکه عضله دوسر رانی بیشترین فعالیت را از خود نشان داد. بین عامل عضله و سمت بدن تاثیر متقابل معنی داری وجود داشت (P=0.031). اما تعامل بین سه عامل عضله، وظیفه حرکتی و سمت بدن معنی دار نبود (P=0.225).اجرای تکلیف دوگانه اثر متفاوتی بر شدت فعالیت عضلانی داشت و انجام وظیفه حرکتی هنگام راه رفتن فعالیت عضلات را افزایش داد. بنابراین توصیه می شود که در توانبخشی افراد دارای اختلالات راه رفتن به تکلیف دوگانه توجه ویژه ای شود.


کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Electromyographic activity of lowe r extremity and trunk muscles in young females during normal walking and walking with motor, cognitive and visual dual task

نویسندگان [English]

  • shirin yazdani 1
  • mobrake elhami 2
1 Assistant Professor, Motor Behavior Department, Faculty of Physical Education and Sports Sciences, Tabriz University, Tabriz, Iran
2 PhD student, Motor Behavior Department, Faculty of Physical Education and Sports Sciences, Tabriz University, Tabriz, Iran.
چکیده [English]

The aim of the present study was to investigate the electromyographic activity of lower extremity and trunk muscles in young females during normal walking and walking with motor, cognitive and visual dual task. The statistical sample of this study was 10 young female students from the university of Tabriz. The electrical activity of bilateral erector spinea at third lumbar vertebra, rectos femoris and biceps femoris muscles were assessed using EMG USB2 + system and bipolar jelly surface electrods while walking with and without cognitive, motor and visual dual tasks. The data were analyzed using SPSS software version 22and ANOVA for repeated measure statistical method with significance level of 0.05.The results showed that the effect of dual task on the electrical activity of the muscles was different (p= 0.049), and the EMG activity was high during motor dual task. Also, the lowest muscle activity was seen while walking with cognitive dual task. The activity of various muscles was different (P=0.038) and biceps femoris muscle showed the highest activity. There was a significant interaction between muscle and body side (p=0.031). But the interaction between the muscle, motor task and the body side was not statistically significant (P=0.225).Dual task had a different effect on the intensity of muscle activity and motor dual task increased activity of selected muscles while walking. So, it is recommended that special attention should be paid in rehabilitation of people with gait disorders.


کلیدواژه‌ها [English]

  • walking
  • cognitive dual task
  • motor dual task
  • vision
  • EMG