مقایسه سرسختی ذهنی، ثابت‌قدمی و تفاوت‌های انگیزشی در ورزشکاران انفرادی و تیمی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه روانشناسی، واحد علی آباد کتول، دانشگاه ازاد اسلامی، علی آباد کتول، ایران

2 Department of Physical Education, North Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

10.22034/mmbj.2024.58420.1057

چکیده

هدف: هدف پژوهش حاضر مقایسه سرسختی ذهنی، ثابت‌قدمی و تفاوت‌های انگیزشی در بین ورزشکاران انفرادی و تیمی بود. روش‌ها: پژوهش حاضر با توجه به هدف از نوع مطالعات کاربردی و از لحاظ ماهیت موضوع از نوع مطالعات توصیفی پس رویدادی با طرح علی-مقایسه‌ای است. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه ورزشکاران شهرستان گرگان در رشته‌های انفرادی و تیمی بودند. نمونه‌های پژوهش به‌طور در دسترس و به روش مرحله‌ای انتخاب شدند. نمونه پژوهش 116 نفر شامل 57 نفر ورزشکار تیمی و 59 نفر ورزشکار انفرادی تشکیل دادند که با روش نمونه‌گیری در دسترس و مرحله‌ای انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه های انگیزش ورزشی پللیتر، سرسختی ذهنی شیرد و ثابت قدمی داکورث استفاده شد. تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از طریق تحلیل واریانس یک‌طرفه صورت گرفت. نتایج: نتایج نشان داد که ورزشکاران رشته‌های انفرادی نسبت به ورزشکاران تیمی ازلحاظ ثابت‌قدمی در سطح پایینی قرار دارند. میزان سرسختی ذهنی و مؤلفه‌های اطمینان، ثبات و کنترل ورزشکاران انفرادی نسبت به ورزشکاران تیمی در سطح پایین‌تری قرار دارد. همچنین میزان انگیزش و مؤلفه‌های انگیزه درونی، تنظیم آمیخته و تنظیم خودپذیر ورزشکاران انفرادی نسبت به ورزشکاران تیمی کمتر است. نتیجه‌گیری: بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که ورزشکاران رشته‌های انفرادی نسبت به ورزشکاران رشته‌های تیمی از لحاظ ثابت‌قدمی، سرسختی ذهنی و تفاوت‌های انگیزشی در سطح پایین‌تری قرار دارند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Compare the mental toughness, grit and motivational differences among individual and team athletes

نویسندگان [English]

  • Hadis Mohammadi 1
  • Amir Dana 2
1 Department of Psychology, Aliabad Katoul Branch, Islamic Azad University, Aliabad katoul, Iran
2 گروه تربیت بدنی، واحد تهران شنال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
چکیده [English]

Aim: The purpose of the present study was to compare the mental Toughness, grit and motivational differences among individual and team athletes. Method: The present study is a descriptive post-event study with a causal-comparative design according to the purpose of the applied studies and in terms of the nature of the subject. The statistical population of the study included all athletes in Gorgan in individual and team disciplines. Research samples were accessible and selected by stepwise method. The research sample consisted of 116 people including 57 team athletes and 59 individual athletes who were selected by available sampling method and stage. Platter’s sports motivation questionnaire, abortive mental toughness and Duckworth steadfastness questionnaire were used to collect data.
Results: Data analysis was performed by one-way analysis of variance. The results showed that individual athletes are steadfast than athletes in the lower level. Subjective hardiness and components of assurance, stability and control of individual athletes are lower than team athletes. Also, the amount of motivation and components of internal motivation, mixing regulation and self-regulating individual athletes are less than team athletes. Conclusion: Therefore, it can be concluded that individual athletes are steadfast, mentally stiff and motivational differences are lower than team-mates athletes.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mental Toughness
  • Grit
  • Motivation
  • Individual athletes
  • Team athletes