ارتباط آمادگی بدنی ادراک شده با شایستگی حرکتی دانشجویان دختر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه رفتار حرکتی و مدیریت ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

2 گروه رفتارحرکتی و مدیریت ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

10.22034/mmbj.2024.57432.1051

چکیده

مقدمه: پژوهش‌ها در حوزه تربیت بدنی نشان داده است که ورزش به عنوان یک فعالیت جسمانی چه در سطح همگانی و چه قهرمانی، نقش مهم و چشمگیری در آمادگی بدنی ادراک شده افراد دارد. بنابراین هدف از پژوهش حاضر بررسی ارتباط آمادگی بدنی ادراک شده با شایستگی حرکتی دانشجویان بود. روش شناسی: بدین منظور 196 نفر از دانشجویان دختر دوره کارشناسی از دانشگاه یزد در رده سنی 22-19 سال به صورت در دسترس، در این پژوهش شرکت کرده و پرسشنامه آمادگی بدنی ادراک شده را تکمیل کردند. سپس آزمون‌های آمادگی جسمانی از شرکت‌کنندگان به عمل آمد. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چند متغیری و با نرم افزار spss نسخه 23و در سطح معناداری 05/0 انجام شد. یافته‌ها: نتایج نشان داد همبستگی معناداری بین آمادگی بدنی ادراک شده و شایستگی حرکتی دانشجویان وجود ندارد و آمادگی بدنی ادراک شده نمی‌تواند هیچ کدام از مولفه‌های شایستگی حرکتی را پیش‌بینی کند. نتیجه‌گیری: با توجه به پایین بودن ضریب تعیین، آمادگی بدنی ادراک شده تبیین کننده شایستگی حرکتی دانشجویان نیست و توانایی پیش‌بینی آن را ندارد. بنابراین آمادگی بدنی ادراک شده برای بهبود شرایط جسمانی و شایستگی حرکتی عامل اثر گذاری نمی‌باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Relationship between perceived physical fitness and motor competence of female students

نویسندگان [English]

  • samaneh sadat khalilirad 1
  • hasan mohammadzadeh 2
  • elaheh yousefi 2
1 Department of Motor Behavior and Sports Management, Faculty of Sports Sciences, Urmia University, Urmia, Iran
2 Department of Motor Behavior and Sports Management, Faculty of Sports Sciences, Urmia University, Urmia, Iran
چکیده [English]

Introduction: Researches in the field of physical education have shown that sports as a physical activity, both at the general level and at the championship level, has an important and impressive role in the perceived physical fitness of people. Therefore, the purpose of the present study was to investigate the relationship between perceived physical fitness and motor competence of students. Methodology: For this purpose, 196 female undergraduate students from Yazd University in the age group of 19-22 years participated in this research and completed the perceived physical fitness questionnaire. Then physical fitness tests were performed on the participants. Data analysis was done using Pearson's correlation coefficient and multivariate regression with spss software version 23 and at a significance level of 0.05. Findings: The results showed that there is no significant correlation between the perceived physical fitness and motor competence of students, and the perceived physical fitness cann,t predict any of the components of motor competence. Conclusion: Due to the low coefficient of determination, perceived physical fitness does not explain students' motor competence and does not have the ability to predict it. Therefore, perceived physical fitness is not an effective factor for improving physical condition and motor skills.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Perceived physical fitness
  • Physical fitness
  • Body self-concept
  • Motor competence