کلیدواژه‌ها = اضطراب
اثربخشی برنامه حرکتی اسپارک بر اضطراب کودکان

دوره 2، شماره 2، دی 1402، صفحه 47-58

10.22034/mmbj.2023.54476.1025

بهروز گل محمدی؛ فاطمه داودی


ویژگی‌های روان‌سنجی پرسش‌نامه ترس از ارتفاع کوهن در ورزشکاران

دوره 2، شماره 1، مرداد 1402، صفحه 15-28

10.22034/mmbj.2023.54306.1024

نصور احمدی؛ بهروز عبدلی؛ فاطمه حافظی؛ فاطمه پور رجبی