مقایسه حافظه کاری و میزان فعالیت ورزشی در دانشجویان تربیت بدنی و غیر تربیت بدنی دانشگاه الزهرا (س)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد، گروه رفتار حرکتی ، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی،دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

2 دانشجوی دکتری، گروه رفتار حرکتی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

3 دانشجوی دکتری، گروه رفتار حرکتی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تبریز،تبریز، ایران

چکیده

محققان اذعان داشته‌اند که مغز به فعالیت‌های ورزشی واکنش نشان می‌دهد و می‌تواند یادگیری و عملکرد حافظه را افزایش دهد. بنابراین هدف این مطالعه مقایسه حافظه‌ کاری و میزان فعالیت ورزشی دانشجویان تربیت بدنی و غیر تربیت بدنی دانشگاه الزهرا (س) بود.پژوهش از نوع علی- مقایسه‌ای، به شیوه‌ی در دسترس با نمونه آماری 75 دانشجوی (39 تربیت بدنی، 36 غیر تربیت بدنی و دامنه سنی 18 تا 35سال) دانشگاه الزهرا (س) در سال تحصیلی 1398 انجام شد. همچنین از پرسشنامه‌های جمعیت‌شناختی، دست برتری ادینبرگ و نرم افزار ان بک استفاده شد.یافته‌ها نشان داد، دانشجویان تربیت بدنی به طور معناداری تجربه ورزشی بالاتری از دانشجویان غیر تربیت بدنی داشتند و میانگین سنی کمتری را گزارش دادند. همچنین یافته‌ها نشان داد، دانشجویان تربیت بدنی میانگین سرعت حافظه کاری کمتر و میانگین دقت حافظه کاری بالاتری از دانشجویان غیر تربیت بدنی گزارش دادند؛ علی رغم این یافته‌ها، دانشجویان در متغیرهای سرعت حافظه کاری با سطح معناداری (P=0/16) و دقت حافظه کاری با سطح معناداری (P=0/39) در تکلیف حافظه کاری با هم تفاوت معناداری نداشتند.
با توجه به نتایج آماری تحلیل فرضیه‌های پژوهش و اختلاف میانگین‌ها در سطح آمار توصیفی، محققین اذعان دارند که فعالیت ورزشی می‌تواند بر حافظه کاری دانشجویان تاثیر مثبتی داشته باشد؛ از این رو پیشنهاد می‌شود دانشگاه‌ها در راستای ارتقای میزان فعالیت ورزشی دانشجویان غیر تربیت بدنی در برگزاری دوره‎‌های فوق برنامه ورزشی جهت بهبود حافظه کاری اهتمام ورزند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Comparison of working memory and Sport activity in physical education and non-physical education students of Al-Zahra University

نویسندگان [English]

  • Mohammad taghi Aghdasi 1
  • fatemeh mir 2
  • Younes olfatian 3
1 Professor, Department of Movement Behavior, Faculty of Physical Education and Sports Sciences, University of Tabriz , Tabriz, Iran.
2 PhD Candidate, Department of Movement Behavior, Faculty of Physical Education and Sports Sciences, University of Tabriz, Tabriz, Iran
3 PhD Candidate, Department of Movement Behavior, Faculty of Physical Education and Sports Sciences, University of Tabriz Tabriz, Iran
چکیده [English]


Researchers have recognized that the brain responds to sports activities and can increase learning and memory function. Therefore, the aim of this study was to compare working memory and sports activity of physical education and non-physical education students of Al-Zahra University.A causal-comparative study was conducted in an accessible manner with a statistical sample of 75 students (39 physical education, 36 non-physical education and age range 18 to 35 years) of Al-Zahra University in the academic year 1398. Demographic questionnaires, Edinberg excellence and NB software were also used. The results showed that physical education students had significantly higher sports experience than non-physical education students and reported a lower average age. The findings also showed that physical education students reported lower mean working memory speed and higher average working memory accuracy than non-physical education students; Despite these findings, students did not differ significantly in the variables of working memory speed with a significant level (P = 0.16) and working memory accuracy with a significant level (P = 0.39) in working memory task.According to the statistical results of the analysis of research hypotheses and the difference between the means at the level of descriptive statistics, researchers acknowledge that exercise can have a positive effect on students' working memory; Therefore, it is suggested that universities in order to improve the level of sports activity of non-physical education students in holding extracurricular sports courses to improve working memory.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: working memory
  • level of sports activity
  • physical education students
  • non-physical educationstudents