نویسنده = زهرا فتحی رضائی
تأثیر تمرینات طناب‌زنی با و بدون موسیقی بر تعادل ایستا و پویای کودکان 12-10 سال

دوره 1، شماره 1، آذر 1401، صفحه 17-32

10.22034/mmbj.2022.14514

زهرا فتحی رضائی؛ سمانه نهروانی؛ بهزاد بهزادنیا؛ کوثر عباس پور؛ مهسا نراقی


ارتباط بین تبحر حرکتی با عملکرد تحصیلی و هوش‌های چندگانه در کودکان 7 تا 10 ساله

دوره 1، شماره 1، آذر 1401، صفحه 77-89

10.22034/mmbj.2022.14707

مهسا جعفری؛ سیدحجت زمانی ثانی؛ زهرا فتحی رضائی