نویسنده = محمدتقی اقدسی
تأثیر تداخل زمینه‌ای بر اکتساب و یادگیری سرویس والیبال، با اثر تعدیل‌کنندگی میزان هیجان‌خواهی فراگیران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 اردیبهشت 1403

10.22034/mmbj.2024.59156.1063

ظهره ناصری؛ محمدتقی اقدسی؛ سیدحجت زمانی ثانی


رابطه کمال گرایی و سرسختی ذهنی با واکنش به شکست در ورزشکاران زن و مرد شهرستان زنجان

دوره 3، شماره 1، خرداد 1403، صفحه 49-64

10.22034/mmbj.2024.59964.1074

محمدتقی اقدسی؛ بهزاد بهزادنیا؛ توران فروتن ماهینی


سخن سردبیر

دوره 1، شماره 1، آذر 1401

محمدتقی اقدسی