دوره و شماره: دوره 3، شماره 1، خرداد 1403 
تأثیر یک دوره تمرین ذهن آگاهی بر سرسختی ذهنی، هوش هیجانی و اجرای روان در والیبالیست‌های ماهر

صفحه 95-110

10.22034/mmbj.2024.56301.1036

سعید احمدزاده؛ حسن غرایاق زندی؛ سینا ملک‌زاده طالشمیکائیل؛ سمانه صفری حسن آبادی